Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's andet Brev til Timoteos

4de Kapitel.

1 Jeg vidner dyrt for Guds og Kristi Jesu Aasyn, han som skal dømme levende og døde, og ved hans Aabenbarelse. og bans Rige:

2 forkynd Ordet, vær paa Færde i Tide og Utide, sæt i Rette, revs, forman med al Langmodighed og Belærelse.

3 Thi den Tid vil komme, da de ikke ville finde sig i den sunde Lære, men efter deres egne Lyster samle sig Lærere i Hobetal, fordi deres Ører kløs,

4 og de ville vende ørerne bort fra Sandheden og vende sig hen til Fablerne.

5 Du derimod, vær ædru i alle Ting, døj ondt, gjør en Evangelists Gjerning, fuldbyrd din Tjeneste.

6 Thi jeg ofres allerede, og Tiden til mit Opbrud er forhaanden.

7 Den gode Kamp har jeg kæmpet, Løbet har jeg fuldendt, Troen har jeg bevaret.

8 Saa ligger da Retfærdighedens Krans hen til mig, den som Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig paa hin Dag, dog ikke mig alene, men ogsaa alle dem, som have elsket hans Aabenbarelse.

9 Gjør dig Flid for snarlig at komme til mig.

10 Thi Demas har forladt mig af Kjærlighed til den nærværende Tidsold og er rejst til Tessalonika, Kreskens til Galatien, Titus til Dalmatien;

11 Lukas er alene hos mig. Tag Markus med og bring ham med dig, thi han er mig nyttig til Tjeneste.

12 Men Tykikos har jeg afsendt til Efesos.

13 Naar du kommer, da bring den Rejsekappe med, som jeg efterlod i Troas hos Karpus, og Bøgerne, især dem paa Pergament.

14 Kobbersmeden Alexander har bevist mig meget ondt; Herren vil gjengjælde ham efter hans Gjerninger.

15 Ham skal ogsaa du vogte dig for, thi han stod vore Ord haardt imod.

16 Ved mit første Forsvar kom ingen mig til Hjælp, men alle lode mig i Stikken; gid det ikke maa tilregnes dem!

17 Men Herren stod hos mig og styrkede mig, for at Forkyndelsen skulde fuldbyrdes ved mig, og alle Folkene høre den og jeg blev udfriet af Løvens Gab'.

18 Herren skal fri mig fra al ond Gjerning og frelse mig til sit himmelske Rige. Ham være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen.

19 Hils Priska og Akvilas og Onesiforos's Hus.

20 Erastos blevi Korint, og Trofimos efterlod jeg syg i Milet.

21 Gjør dig Flid for at komme før Vinteren. Evbulos og Pudens og Linos og Klavdia og alle Brødrene hilse dig.

22 Herren være med din Aand! Naaden være med eder!

Skat Rørdam NT

Det andet Brev til Timoteos

Det andet Brev til Timoteos

1 2 3 4