Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

1ste Kapitel.

1 Jesu Kristi Aabenbaring, som Gud gav ham, for at han skulde vise sine Tjenere det, som maa ske snart, og ved sin Engel, som han udsendte, betegnede han det for sin Tjener Johannes,

2 som har vidnet Guds Ord og Jesu Kristi Vidnesbyrd, alt hvad han har set.

3 Salig er den, som læser, og de som høre Profetiens Ord og bevare, hvad der er skrevet i den; thi Tiden er nær.

4 Johannes hilser de syv Menigheder i Asien. Naade være med eder og Fred fra ham, som er, og som var, og som kommer, og fra de syv Aander, som ere foran hans Trone,

5 og fra Jesus Kristus, det trofaste Vidne, den førstefødte af de døde og Høvdingen over Jordens Konger. Ham, som elsker os og har løst os ud af vore Synder med sit Blod

6 og gjort os til et Kongerige, til Præster for sin Gud og Fader, ham være Æren og Magten i Evighedernes Evigheder! Amen.

7 Se, han kommer med Skyerne, og hvert Øje skal se ham, ogsaa de, som have gjennemstunget ham, og alle Jordens Slægter skulle jamre over ham. Ja, Amen.

8 Jeg er A og Ø, siger Gud Herren, den som er, og som var, og som kommer, den almægtige.

9 Jeg Johannes, eders Broder og meddelagtig i Trængselen og Kongeriget og Udholdenheden i Jesus, var paa den Ø, som hedder Patmos, for Guds Ords og Jesu Vidnesbyrds Sky1d.

10 Jeg kom i Aande paa Herrens Dag, og jeg hørte bagved mig en høj Røst som af en Basun,

11 der sagde: hvad du ser, skriv det i en Bog, og send det til de syv Menigheder, til Efesos og til Smyrna og til Pergamon og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea.

12 Og jeg vendte mig om for at se, hvad det var for en Røst, som talede med mig. Og da jeg vendte mig om, saa jeg syv Guld-Lysestager,

13 og midt imellem Lysestagerne en, som lignede en Menneskesøn, iført en fodsid Kjortel og omgjordet om Brystet med et Guldbælte.

14 Men hans Hoved og hans Haar var hvidt som hvid Uld, som Sne, og hans Øjne som Ilds-Lue ,

15 og hans Fødder lignede skinnende Malm, som glødes i en Ovns, og hans Røst var som Lyden af mange Vande.

16 Og han havde i sin højre Haand syv Stjerner, og af hans Mund udgik et tveegget skarpt Sværd, og hans Udseende var, som naar Solen skinner i sin Kraft.

17 Og da jeg saa ham, faldt jeg ned for hans Fødder som død. Og han lagde sin højre Haand paa mig og sagde: frygt ikke; jeg er den første og den sidste

18 og den levende, og jeg har været død, og se, jeg er levende i Evighedernes Evigheder, og jeg har Dødens og Dødsrigets Nøgler.

19 Skriv derfor, hvad du saa, baade hvad der er, og hvad der skal ske herefter,

20 de syv Stjerners Hemmelighed, hvilke du saa i min højre Haand, og de syv Guld-Lysestager. De syv Stjerner ere de syv Menigheders Engles, og de syv Lysestager ere de syv Menigheder.

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22