Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

10de Kapitel.

1 Og jeg saa en anden vældig Engel stige ned fra Himlen, svøbt i en Sky og med Regnbuen paa sit hoved, og hans Aasyn var som Solen, og hans Fødder som Ildstøtter.

2 Og han havde i sin Haand en liden aabnet Bog. Og han satte sin højre Fod paa Havet og den venstre paa Jorden,

3 og raabte med høj Røst, ret som en Løve brøler. Og da han havde raabt, talede de syv Tordener deres Røster.

4 Og da de syv Tordener havde talet, vilde jeg til at skrive; og jeg hørte en Røst fra Himlen sige: forsegl, hvad de syv Tordener have talet, og skriv det ikke!

5 Og Englen, som jeg saa staaende paa Havet og paa Jorden, løftede sin højre Haand mod Himlen

6 og svor ved ham, som lever i Evighedernes Evigheder, ham som skabte Himlen, og hvad deri er, og Jorden, og hvad deri er, og Havet, og hvad deri er, at der ikke længer skal være Tid,

7 men i den syvende Engels Røsts Dage, naar han skal basune, da skal ogsaa Guds Hemmelighed være fuldbyrdet, alt som han har sendt sine Tjenere Profeterne godt Budskab derom.

8 Og Røsten, som jeg hørte fra Himlen, talede atter med mig og sagde : gaa hen og tag den aabnede Bog i den Engels Haand, som staar paa Havet og paa Jorden.

9 Og jeg gik hen til Englen og sagde til ham, at han skulde give mig den lille Bog. Og han siger til mig: tag og æd den op, og den skal svide i din Bug, men i din Mund skal den være sød som Honning.

10 Og jeg tog den lille Bog af Englens Haand og aad den op, og den var i min Mund sød som Honning, og da jeg havde ædt den, sved det i min Bug.

11 Og der blev sagt til mig: du bør igjen profetere over mange Folk og Folkeslag og Tungemaal og Konger.

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22