Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

11te Kapitel.

1 Og der blev givet mig et Rør ligesom en Stav og sagt: staa op og maal Guds Tempel og Alteret og dem, der tilbede deri.

2 Og Forgaarden udenfor Templet skal du lade ude og ikke maale den; thi den er bleven givet til Folkeslagene, og den hellige Stade skulle de nedtræde i to og fyrretyve Maaneder.

3 Og jeg vil give mine tvende Vidner, at de skulle profetere i et tusende, to hundrede og tresindstyve Dage, klædte i Sække.

4 Disse ere de to Olietræer og de to Lysestager, som staa for Jordens Herres Aasyn.

5 Og hvis nogen vil gjøre dem Men, udgaar der Ild af deres Mund og fortærer deres Fjender; ja, hvis nogen skulde have i Sinde at gjøre dem Men, maa han dræbes paa denne Maade.

6 Disse have Myndighed til at lukke Himlen, saa at der ikke falder Regn i de Dage, da de profetere; og de have Myndighed over Vandene til at forvandle dem til Blod og til at slaa Jorden med alskens Plage, saa ofte som de ville.

7 Og naar de have fuldendt deres Vidnesbyrd, skal Dyret, som stiger op af Afgrunden, føre Krig imod dem og overvinde dem og slaa dem ihjel.

8 Og deres Lig skulle ligge s paa Gaden i den store Stad, som aandeligt kaldes Sodoma og Ægypten, hvor ogsaa deres Herre blev korsfæstet.

9 Og af Folkene og Stammerne og Tungemaalene og Folkeslagene er der dem, der se paa deres Lig i tre og en halv Dag, og de tillade ikke, at deres Lig lægges i Grav.

10 Og de som bo paa Jorden, glæde sig over dem og holde Lystighed og sende hverandre Gaver, fordi disse to Profeter voldte dem Pine, som bo paa Jorden.

11 Og efter de tre Dage og en halv kom der Livs-Aande fra Gud i dem, og de stode op paa deres Fødder, og en stor Frygt faldt over dem, der saa paa dem.

12 Og de hørte en høj Røst fra Himlen sige til dem: stiger her op! Og de stege op til Himlen i Skyen, medens deres Fjender saa paa dem.

13 Og i samme Time kom der et stort Jordskjælv, og Tiendedelen af Staden faldt, og syv tusende Personer bleve dræbte i Jordskjælvet, og de øvrige bleve forfærdede og gave Himlens Gud Ære.

14 Det andet Ve er forbi; se, det tredje Ve kommer snart.

15 Og den syvende Engel basunede; og der lød høje Røster i Himlen, som sagde : Kongedømmet over Verden er blevet vor Herres og hans Salvedes, og han skal være Konge i Evighedernes Evigheder!

16 Og de fire og tyve Ældste, som sidde for Guds Aasyn paa deres Troner, faldt paa deres Ansigter og tilbade Gud

17 og sagde : Vi takke dig, Herre Gud, Almægtige, du som er, og som var, fordi du har taget din store Kraft og taget Kongedømmet.

18 Og Folkeslagene ere blevne vrede, og din Vrede er kommen og Tiden til, at de døde skulle dømmes, og til at give Lønnen til dine Tjenere Profeterne og de hellige og dem, som frygte dit Navn, de smaa og de store, og til at ødelægge dem, som ødelægge Jorden.

19 Og Guds Tempel i Himlen blev oplukket, og hans Pagts Ark kom til Syne i hans Tempel, og der kom Lyn og Røster og Tordener og Jordskjæly og stærk Hagl.

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22