Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

15de Kapitel.

1 Og jeg saa et andet Tegn i Himlen, stort og underfuldt: syv Engle, som havde syv Plager, de sidste; thi med dem er Guds Harme fuldendt.

2 Og jeg saa ligesom et Glar-Hav blandet med Ild, og Sejervinderne over Dyret og over dets Billede og over dets Navns Tal staaende ved Glar-Havet, holdende Guds Harper.

3 Og de sang Moses Guds Tjeners Sang og Lammets Sang og sagde: Store og underfulde ere dine Gjerninger, Herre, Gud, du Almægtige; retfærdige og sande ere dine Veje, du Folkeslagenes Konge!

4 Hvem vil ikke frygte, Herre, og prise dit Navn? thi du alene er hellig. Ja, alle Folkeslagene skulle komme og tilbede for dit Aasyn; thi dine Retsfærdsdomme ere blevne aabenbare.

5 Og derefter saa jeg, og Vidnesbyrdets Telts Tempel i Himlen blev oplukket;

6 og de syv Engle, som havde de syv Plager, gik ud af Templet, iførte rent, skinnende Linklæde og omgjordede om Brystet med Guld-Bælter.

7 Og et af de fire Væsener gav de syv Engle syv Guld-Skaaler, fulde af Guds Harme, han som lever i Evighedernes Evigheder.

8 Og Templet fyldtes med Røg fra Guds Herlighed og fra hans Kraft; og ingen kunde gaa ind i Templet, førend de syv Engles syv Plager vare endte.

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22