Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

17de Kapitel.

1 Og en af de syv Engle, som havde de syv Skaaler, kom i og talede med mig og sagde: kom hid, jeg skal vise dig Dommen over den store Skjøge, som sidder ved mange Vande,

2 med hvem Jordens Konger bolede, og de som bo paa Jorden, bleve drukne af hendes Skjørlevneds Vin.

3 Og han førte mig i Aand hen i en Ørk. Og jeg saa en Kvinde siddende paa et skarlagensrødt Dyr, fuldt af Bespottelses Navne, det havde syv Hoveder og ti Horn.

4 Og Kvinden var klædt i Purpur og Skarlagen og skinnede af Guld og Ædelstene og Perler, hun havde i sin Haand et Guld-Bæger fuldt af Vederstyggeligheder og hendes Skjørlevneds Urenheder.

5 Og paa hendes Pande var skrevet et Navn, en Hemmelighed: »Babylon den store, Moder til Jordens Skjøger og Vederstyggeligheder« .

6 Og jeg saa Kvinden drukken af de helliges Blod og af Jesu Vidners Blod; og da jeg saa hende, undrede jeg mig med stor Undren.

7 Og Englen sagde til mig: hvorfor undrede du dig? Jeg skal sige dig Hemmeligheden med Kvinden og med Dyret, som bærer hende, det som har de syv Hoveder og de ti Horn.

8 Dyret, som du saa, har været og er ikke, og det skal stige op af Afgrunden og gaa bort til Fortabelse; og de som bo paa Jorden, hvis Navne ikke ere skrevne i Livsens Bog fra Verdens Grundlæggelse, ville undre sig, naar de se Dyret, at det har været og er ikke og skal komme.

9 Her gjælder det en Forstand, som har Visdom! De syv Hoveder ere syv Bjærge, som Kvinden sidder paa,

10 og de ere syv Konger; de fem ere faldne, den ene er til, den anden er endnu ikke kommen, og naar han kommer, maa han blive i kort Tid.

11 Og Dyret, som har været og er ikke, er selv en ottende og er tillige en af de syv og gaar bort til Fortabelse.

12 Og de ti Horn, som du saa, ere ti Konger, som endnu ikke have faaet Kongedømme, men de faa Magt som Konger én Time i Følge med Dyret.

13 Disse have én Mening, og deres Kraft og Myndighed give de til Dyret.

14 Disse skulle krige mod Lammet, og de skulle overvindes af Lammet, thi han er Herrers Herre og Kongers Konge, og af de kaldede og udvalgte og tro, som ere med ham.

15 Og han siger til mig: de Vande, som du saa, hvor Skjøgen sidder, ere Folk og Skarer og Folkeslag og Tungemaal.

16 Og de ti Horn, som du saa, og Dyret, disse ville hade Skjøgen og gjøre hende øde og nøgen, og hendes Kjød skulle de æde og opbrænde hende selv med Ild.

17 Thi Gud har indgivet i deres Hjærter at udføre hans Mening og at udføre én og samme Mening og at give deres Kongemagt til Dyret, indtil Guds Ord ere blevne fuldbragte.

18 Og Kvinden, som du saa, er den store Stad, som har Kongedømme over Jordens Konger.

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22