Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

18de Kapitel.

1 Derefter saa jeg en anden Engel stige ned fra Himlen, han havde stor Magt, og Jorden oplystes af hans Herlighed.

2 Og han raabte med vældig Røst og sagde: falden, falden er Babylon den store, og den er bleven Bosted for Uaander og Fængsel for alskens urene Aander og Fængsel for alskens urene og afskyelige Fugle;

3 thi af hendes Skjørlevneds Harmes Vin have alle Folkeslagene drukket, og Jordens Konger bolede med hende, og Jordens Kjøbmænd blev rige af hendes Yppigheds Fylde.

4 Og jeg hørte en anden Røst fra Himlen sige: gaar ud fra hende, mit Folk, for at I ikke skulle blive meddelagtige i hendes Synder, og for at ikke skulle faa af hendes Plager!

5 Thi hendes Synder ere ophobede lige til Himlen, og Gud har kommet hendes Ugjerninger i Hu.

6 Betaler hende ligesom hun betalte, og gjengjælder hende dobbelt efter hendes Gjerninger, iskjænker hende dobbelt i Bægeret, som hun iskjænkede;

7 saa meget som hun forherligede sig selv og levede yppigt, saa megen Pine og Sorg skulle I give hende. Thi hun siger i sit Hjærte : jeg sidder som en Dronning og er ikke Enke, og Sorg skal jeg a aldrig se;

8 derfor skulle hendes Plager komme paa én Dag, Død og Sorg og Hunger, og med Ild skal hun opbrændes; thi vældig er Gud Herren, som har dømt hende.

9 Og Jordens Konger, som bolede og levede yppigt med hende, skulle græde og jamre over hende, naar de se Røgen af hendes Brand,

10 medens de staa langt borte af Frygt for hendes Pinsel, og sige: ve, ve, du store Stad, Babylon, du vældige Stad; thi i én Time er din Dom kommen!

11 Og Jordens Handelsmænd græde og sørge over hende, fordi ingen mere kjøber deres Varer:

12 Varer af Guld og Sølv og Ædelstene og Perler og Lin og Purpur og Silke og Skarlagen og alskens vellugtende Træ og alskens Sager af Elfenben og alskens Sager af det kostbareste Træ og af Kobber og af Jærn og af Marmor,

13 og Kanelbark og Haarsalve og Røgelser og Salve og Virak, og Vin og Olie og Flormel og Hvede, og Kvæg og Faar og Heste og Vogne og Trælle og Menneskesjæle.

14 Og den Frugt, som din Sjæl attraaede, er gaaet bort fra dig, og alt det lækre og det glimrende er gaaet tabt for dig, og man skal aldrig finde det mere!

15 De som handle med disse Ting, og som bleve rige ved hende, skulle staa langt borte af Frygt for hendes Pinsel, grædende og sørgende,

16 og sige: ve, ve, den store Stad, som var klædt i Lin og Purpur og Skarlagen og skinnende af Guld og Ædelstene og Perler;

17 thi i én Time er saa stor en Rigdom bleven lagt øde! Og alle Styrmænd og alle Skippere og Søfolk og alle, som nære sig af Havet, stode langt borte

18 og raabte, da de saa Røgen af hendes Brand, og sagde : hvem er Magen til den store Stad?

19 Og de kastede Støv paa deres Hoveder og raabte grædende og sørgende og sagde: ve, ve, den store Stad, i hvilken alle de, som have Skibe i Søen, bleve rige af dens Pragt; thi i én Time er den bleven lagt øde !

20 Fryd dig over den, du Himmel og I hellige og Apostle og Profeter; thi Gud har udført eders Ret over den!

21 Og en vældig Engel løftede en Sten som en stor Møllesten og kastede den i Havet og sagde : saaledes skal Babylon den store Stad styrtes i Hast og aldrig findes mere!

22 Og Lyd af Harpespillere og Sangere og Fløjtespillere og Basunblæsere skal aldrig mere høres i dig, og ingen Mester i noget Haandværk skal mere findes i dig, og Lyd af Mølle skal aldrig mere høres i dig,

23 og Lys af Lampe skal aldrig mere skinne i dig, og Brudgoms og Bruds Røst skal aldrig mere høres i dig. Thi dine Handelsmænd vare Stormændene paa Jorden, fordi alle Folkeslagene forførtes ved dit Trylleri.

24 Og i den blev Profeters og helliges Blod fundet, og alle deres, som ere slagtede paa Jorden.

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22