Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

19de Kapitel.

1 Derefter hørte jeg som en høj Røst af en stor Skare i 1 Himlen, der sagde : Halleluja ! Frelsen og Herligheden og Kraften tilhører vor Gud;

2 thi sande og retfærdige ere hans Domme, for han har dømt den store Skjøge, som ødelagde Jorden med sit Skjørlevned, og han har taget Hævn for sine Tjeneres Blod udaf hendes Haand!

3 Og anden Gang sagde de: Halleluja! Og Røgen af hende opstiger i Evighedernes Evigheder!

4 Og de fire og tyve Ældste og de fire Væsener faldt ned og tilbade Gud, som sidder paa Tronen, og sagde: Amen, Halleluja!

5 Og en Røsts udgik fra Tronen og sagde : Lover vor Gud, alle hans Tjenere, I som frygte ham, smaa og store!

6 Og jeg hørte som en Røst af en stor Skare og som en Lyd af mange Vande og som en: Lyd af vældige Tordener, der sagde: Halleluja! thi Herren vor Gud den Almægtige har taget Kongedømmet!

7 Lader os glæde og fryde os og give ham Æren, thi Lammets Bryllup er kommet, og hans Hustru har gjort sig rede,

8 og der er blevet givet hende at iføre sig skinnende rent Lin! — Linet er nemlig de helliges Retfærdigheder.

9 Og han siger til mig : skriv: »Salige ere de, som ere budne til Lammets Bryllups-Nadver» . Og han siger til mig: Disse sande Ord ere Guds.

10 Og jeg faldt ned for hans Fødder for at tilbede ham; og han siger til mig: vogt dig derfor; jeg er Medtjener med dig og med dine Brødre, som have Jesu Vidnesbyrd; tilbed Gud! Thi Jesu Vidnesbyrd er Profetiens Aand.

11 Og jeg saa Himlen aabnet, og se en hvid Hest, og han, som sad paa den, hedder trofast og sanddru, og i Retfærdighed dømmer og kriger han.

12 Men hans Øjne ere Ilds-Lue, og paa hans Hoved er der mange Kroner ; han har et Navn skrevet, som ingen kjender uden han selv;

13 og han er iført et Klædebon overstænket med Blod, og hans Navn er kaldet: Guds Ord!

14 Og Hærene i Himlen fulgte ham paa hvide Heste, iførte rent hvidt Lin.

15 Og af hans Mund udgaar der et skarpt Sværd, hvormed han skal slaa Folkeslagene, og han skal vogte dem med en Jærn-Stav, og han træder Guds den Almægtiges fnysende Vredes Vins Persekar.

16 Og han har paa Klædebonnet paa sin Lænd et Navn skrevet: Kongers Konge og Herrers Herre.

17 Og jeg saa en Engel staa i Solen, og han raabte med høj Røst og sagde til alle Fuglene, som flyve midt hen over Himlen: kommer hid og samler eder til Guds store Maaltid,

18 for at æde Kjød af Konger og Kjød af Krigshøvdinger og Kjød af vældige og Kjød af Heste og af dem, der sidde paa dem, og Kjød af alle baade frie og Trælle, baade smaa og store!

19 Og jeg saa Dyret og Jordens Konger og dets Hære samlede for at føre Krig imod ham, der sad paa Hesten, og imod hans Hær.

20 Og Dyret blev grebet og med det den falske Profet, som havde gjort Tegnene for dets Aasyn, hvormed han havde forført dem, der havde taget Dyrets Mærke, og dem, der tilbade dets Billede. De to bleve levende kastede i Ildsøen, som brænder med Svovl.

21 Og de øvrige bleve ihjelslagne med hans Sværd, som sad paa Hesten, det som udgik af hans Mund, og alle Fuglene mættedes med deres Kjød.

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22