Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

20de Kapitel.

1 Og jeg saa en Engel stige ned fra Himlen, han havde Afgrundens Nøgle og en stor Lænke i sin Haand.

2 Og han greb Dragen, den gamle Slange, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusende Aar.

3 Og han kastede ham i Afgrunden og lukkede og forseglede den over ham, for at han ikke mere skulde forføre Folkeslagene, inden de tusende Aar vare til Ende. Derefter maa han løses en liden Tid.

4 Og jeg saa Troner, og de satte sig paa dem, og Domsmagt blev dem givent. Og jeg saa deres Sjæle, som vare halshuggede for Jesu Vidnesbyrds og for Guds Ords Skyld, og dem, som ikke havde tilbedet Dyret eller dets Billede og ikke taget Mærket paa deres Pande og paa deres Haand; og de kom til Live og bleve Konger med Kristus i tusende Aar.

5 De øvrige af de døde kom ikke til Live, førend de tusende Aar var til Ende. Dette er den første Opstandelse.

6 Salig og hellig er den, som har Del i den første Opstandelse; over disse har den anden Død ikke Magt, men de skulle være Guds og Kristi Præster og være Konger med ham i de tusende Aar.

7 Og naar de tusende Aar ere til Ende, skal Satan løses af sit Fængsel.

8 Og han skal gaa ud til at forføre Folkeslagene ved Jordens fire Hjørner, Gog og Magog, for at samle dem til Krigen; deres Tal er som Havets Sand.

9 Og de droge op over Jorden, saa vid den er, og omringede de helliges Lejr og den elskede Stad; og der faldt Ild ned fra Himlen og fortærede dem.

10 Og Djævelen deres Forfører blev kastet i Søen af Ild og Svovl, hvor ogsaa Dyret og den falske Profet var, og de skulle pines Dag og Nat i Evighedernes Evigheder.

11 Og jeg saa en stor hvid Trone og ham, som sad paa den; for hans Aasyn flyede Jorden og Himlen, og der blev ikke fundet Sted for dem.

12 Og jeg saa de døde, de store og de smaa, staaende for Tronen, og Bøger bleve aabnede; og der blev aabnet en anden Bog, som er Livsens Bog. Og de døde bleve dømte ifølge det, som stod skrevet i Bøgerne, efter deres Gjerninger.

13 Og Havet afgav de døde, som vare i det, og Døden og Dødsriget afgav de døde, som vare i dem, og de bleve dømte, hver efter sine Gjerninger.

14 Og Døden og Dødsriget blev kastet i Ildsøens. Dette er den anden Død, Ildsøen.

15 Og om nogen ikke fandtes skreven i Livsens Bog, blev han kastet i Ildsøen.

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22