Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

21de Kapitel.

1 Og jeg saa en ny Himmel og en ny Jord; thi den forrige Himmel og den forrige Jord var forsvunden, og Havet var ikke mere.

2 Og jeg saa den hellige Stad, et nyt Jerusalem, stige ned fra Himlen fra Gud, beredt som en Brud, der er smykket for sin Mand.

3 Og jeg hørte en høj Røst ud fra Tronen sige: se, Guds Telt er hos Menneskene, og han skal bo hos dem, og de skulle være hans Folk, og Gud selv skal være hos dem;

4 og han skal aftørre hver Taare af 4 deres Øjne, og Døden skal ikke være mere, ej heller Sorg eller Skrig eller Pine skal være mere, thi det forrige er forsvundet.

5 Og han, som sidder paa Tronen, sagde: se, jeg gjør Alting nyt! Og han siger: skriv; thi disse Ord ere trofaste og sande.

6 Og han sagde til mig: de ere skete! Jeg er A og Ø, Begyndelsen og Enden. Jeg, jeg vil give den, som tørster, af Livets Vands Kilde uforskyldt.

7 Den som sejrer, skal arve disse Ting, og jeg skal være hans Gud, og han skal være min Søn.

8 Men de fejge og utro og vederstyggelige og Morderne og Skjørlevnerne og Troldkarlene og Afgudsdyrkerne og alle Løgnernes, deres Del skal være i Søen, som brænder med Ild og Svovl; dette er den anden Død.

9 Og en af de syv Engle, som havde de syv Skaaler, der vare fulde af de syv sidste Plager, kom og talede med mig og sagde: kom hid, jeg skal vise dig Bruden, Lammets Hustru.

10 Og han førte mig i Aand hen paa et stort og højt Bjærg, og han viste mig den hellige Stad Jerusalem stigende ned fra Himlen fra Gud

11 med Guds Herlighed; dens Lys var ligt den ædleste Sten, som krystalklar Jaspis-Sten.

12 Den havde en stor og høj Mur, havde tolv Porte, og for Portene tolv Engle, og Navne paaskrevne, nemlig Israels Børns tolv Stammer:

13 mod Øst tre Porte, og mod Nord tre Porte og mod Sønder tre Porte og mod Vest tre Porte.

14 Og Stadens Mur havde tolv Grundstene, og paa dem Lammets tolv Apostles tolv Navne.

15 Og han, som talede med mig, havde til Maalestok et Guldrør til at maale Staden og dens Porte og dens Mur.

16 Og Staden ligger i en Firkant, og dens Længde er ligesaa stor som Bredden. Og han maalte Staden med Røret: tolv tusende Stadier; dens Længde og Bredde og Højde er ens.

17 Og han maalte dens Mur: hundrede og fire og fyrretyve Alen i Menneskemaal, hvilket er Englemaal.

18 Og dens Mur er bygget af Jaspis, og Staden er af rent Guld, der ligner rent Glar.

19 Stadens Murs Grundvolde ere prydede med alskens ædle Stene; den første Grundsten er Jaspis, den anden Safir, den tredje Kalkedon, den fjerde Smaragd,

20 den femte Sardonyks, den sjette Sarder, den syvende Krysolit, den ottende Beryll, den niende Topas, den tiende Krysopras, den ellevte Hyakint, den tolvte Ametyst.

21 Og de tolv Porte ere tolv Perler, hver af Portene er af én Perle. Og Stadens Gade er rent Guld som gjennemsigtigt Glar.

22 Og Tempel saa jeg ikke i den; thi dens Tempel er Herren, Gud den Almægtige, og Lammet.

23 Og Staden trænger ikke til Solen eller Maanen til at skinne for den; thi Guds Herlighed oplyste den, og Lammet var dens Lampe.

24 Og Folkeslagene skulle vandre i dens Lys, og Jordens Konger bære deres Herlighed til den.

25 Og dens Porte skulle aldrig lukkes ved Dag, Nat skal jo ikke være der,

26 og man skal bære Folkeslagenes Herlighed og Ære til den.

27 Og aldrig skal noget urent komme ind i den, ej heller nogen, som øver Vederstyggelighed og Løgn, men kun de, som ere skrevne i Lammets Livsens Bog.

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22