Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

3dje Kapitel.

1 Og til Sardes-Menighedens engel skal du skrive: Dette siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjernet: jeg kjender dine Gjerninger, at du har Navn af levende, og du er død.

2 Bliv vaagen, og styrk det øvrige, som ellers vilde dø. Thi jeg har ikke fundet Gjerninger af dig fuldførte i min Guds Øjne.

3 Kom derfor i Hu, hvorledes 3 du modtog og hørte, og bevar det og omvend dig. Dersom du da ikke vaager, skal jeg komme som en Tyv, og du skal ikke vide, i hvordan en Time jeg kommer over dig.

4 Dog har du nogle faa Personer i Sardes, som ikke have smittet deres Klædere; og de skulle vandre med mig i hvide Klæder, thi de ere værdige dertil.

5 Den som sejrer, skal saaledes iføres hvide Klæder, og jeg vil ingenlunde udslette hans Navn af Livsens Bog, og jeg vil bekjende hans Navn for min Fader og for hans Engle.

6 Hvo som har Øre, han høre, hvad Aanden siger til Menighederne!

7 Og til Filadelfia-Menighedens Engel skal du skrive: Dette siger den hellige, den sanddru, han som har Davids Nøgle, han som lukker op, saa ingen skal lukke i, og som lukker i, saa ingen lukker op:

8 jeg kjender dine Gjerninger. Se, jeg har givet for dine Øjne en aabnet Dør, som ingen mægter at lukke; thi liden Kraft har du, dog har du bevaret mit Ord og ikke fornegtet mit Navn.

9 Se, jeg giver, at nogle af Satans Synagoge, af dem som kalde sig Jøder og ikke ere det, men lyve, — se, jeg vil bringe dem til at komme og falde ned for dine Fødder og kjende, at jeg har elsket dig.

10 Fordi du har bevaret mit Udholdenhedens Ord, vil ogsaa jeg bevare dig udaf den Fristelsens Time, som skal komme over hele Jorderige til at friste dem, der bo paa Jorden.

11 Jeg kommer snart; hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din Krans.

12 Den som sejrer, ham vil jeg gjøre til en Pille i min Guds Tempel, og han skal aldrig mere gaa ud deraf, og jeg vil skrive paa ham min Guds Navn og min Guds Stads Navn, det ny Jerusalem, som kommer ned fra Himlen fra min Gud, og mit det nye Navns.

13 Hvo som har Øre, han høre, hvad Aagden siger til Menighederne !

14 Og til Laodikea-Menighedens Engel skal du skrive: Dette siger han, som er Amen, det bofaste og sanddru Vidne , Guds Skabnings Begyndelse:

15 jeg kjender dine Gjerninger, at du er hverken hold eller varm.

16 Gid du var kold eller varm! Derfor, efterdi du er lunken og hverken varm eller kold , vil jeg spy dig ud af min Mund.

17 Fordi du siger : jeg er rig, ja har vundet Rigdom, og trænger ikke til noget, og du ved ikke, at du er den elendige og ynkelige og fattige og blinde og nøgne,

18 saa raader jeg dig til af mig at kjøbe Guld udglødet i Ild, for at du kan blive rig, og hvide Klæder, for at du kan klæde dig dermed, og din Nøgenheds Skjændsel ikke skal komme for Dagen, og Øjensalve til at salve dine Øjne med, for at du maa kunne se.

19 Jeg, — alle dem, jeg elsker, dem rammer og revser jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig.

20 Se, jeg staar for Døren og banker. Dersom nogen hører min Røst og aabner Døren, saa vil jeg gaa ind til ham og holde Nadver med ham, og han med mig.

21 Den som sejrer, ham vil jeg give at tage Sæde hos mig paa min Trone, ligesom ogsaa jeg har sejret og taget Sæde hos min Fader paa hans Trone.

22 Hvo som har Øre, han høre, hvad Aanden siger til Menighederne!

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22