Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

6te Kapitel.

1 Og jeg saa, da Lammet aabnede et af de syv Segl, og jeg hørte et af de fire Væsener sige som med Tordenrøst: kom!

2 Og jeg saa, og se en hvid Hest, og han som sad paa den, havde en Bue , og der blev givet ham en Krans , og han drog ud sejrende og for at sejre.

3 Og da han aabnede det andet Segl, hørte jeg det andet Væsen sige: kom!

4 Og der udgik en anden Hest, som var rød, og ham som sad paa den, blev der givet at tage Freden fra Jorden, og at de skulde slagte hverandre, og der blev- givet ham et stort Sværd.

5 Og da han aabnede det tredje Segl, hørte jeg det tredje Væsen sige: kom! Og jeg saa, og se en sort Hest, og han som sad paa den, havde en Vægt i sin Haand.

6 Og jeg hørte midt imellem de fire Væsener ligesom en Røst, der sagde: en Pot Hvede for en Denar, og tre Potter Byg for en Denar; men Olien og Vinen maa du ikke skade!

7 Og da han aabnede det fjerde Segl, hørte jeg en Røst af det fjerde Væsen sige: kom!

8 Og jeg saa, og se en bleggul Hest, og han som sad paa den, hans Navn var Døden, og Dødsriget fulgte med ham; og der blev givet dem Magt over en Fjerdedel af Jorden til at ihjelslaa med Sværd og med Hunger og med Pest og ved Jordens Vilddyr.

9 Og da han aabnede det femte Segl, saa jeg under Alteret deres Sjæle, som vare slagtede for Guds Ords og for det Vidnesbyrds Skyld, som de havde.

10 Og de raabte med høj Røst og sagde: hvor længe, Herre, du hellige og sanddru, vil du tøve med at dømme og at hævne vort Blod paa dem, der bo paa Jorden?

11 Og der blev givet dem hver især et langt hvidt Klædebon, og der blev sagt til dem, at de skulde hvile endnu en liden Tid, indtil ogsaa deres Med-tjenere og deres Brødre, som skulde ihjelslaas saavel som de, vare blevne fuldtallige.

12 Og jeg saa, da han aabnede det sjette Segl, og der kom et stort Jordskjælv, og Solen blev sort som en Haarsæk, og Maanen blev helt som Blod,

13 og Himlens Stjerner faldt til Jorden, som naar et Figentræ nedkaster sine umodne Frugter, naar det rystes af en stærk Blæst;

14 og Himlen veg bort som en Bog, der rulles sammen, og hvert Bjærg og hver ø flyttedes fra deres Steder.

15 Og Jordens Konger og Stormændene og Krigsøversterne og de rige og de vældige og hver Træl og fri skjulte sig i Hulerne og i Bjærgenes Kløfter:

16 og de sagde til Bjærgene og Klipperne: falder over os og skjuler os for hans Aasyn, som sidder paa Tronen, og for Lammets Vrede;

17 thi derest Vredes store Dag er ' kommen, og hvem kan holde Stand?

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22