Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

7de Kapitel.

1 Derefter saa jeg fire Engle staa paa Jordens fire Hjørner og holde Jordens fire Vinde . for at ingen Vind skulde blæse over Jorden . ej heller over Havet eller over noget Træ.

2 Og jeg saa en anden Engel stige op fra Solens Opgang, han havde den levende Guds Segl; og han raabte med høj Røst til de fire Engle. hvem det var givet at skade Jorden og Havet,

3 og sagde: skader ikke Jorden. ej heller Havet, ej heller Træerne, inden vi have beseglet vor Guds Tjenere paa deres Pander!

4 Og jeg hørte Tallet paa de beseglede, hundrede og fire og fyrretyve tusende beseglede udaf alle Israels Børns Stammer.

5 Af Juda Stamme tolv tusende beseglede, af Rubens Stamme tolv tusende, af Gads Stamme tolv tusende,

6 af Asers Stamme tolv tusende, af Naftalis Stamme tolv tusende, af Manasses Stamme tolv tusende,

7 af Simeons Stamme tolv tusende, af Levis Stamme tolv tusende, af Isaskars Stamme tolv tusende,

8 af Sebulons Stamme tolv tusende, af Josefs Stamme tolv tusende, af Benjamins Stamme tolv tusende beseglede.

9 Derefter saa jeg, og se en stor Skare, som ingen kunde tælle, udaf alle Folkeslag og Stammer og Folk og Tunge­maal, staaende for Tronen og for Lammet, iførte lange hvide Klædebon og med Palrnegrene i deres Hænder.

10 Og de raabte med høj Røst og sagde: Frelsen er fra vor Gud, ham som sidder paa Tronen, og fra Lammet!

11 Og alle Englene stode trindt om Tronen og om de Ældste og de fire Væsener, .og de faldt ned for Tronen paa deres Ansigter og tilbade Gud

12 og sagde : Amen! Velsignelsen og Prisen og Visdommen og Taksigelsen og Æren og Kraften og Vælden tilkommer vor Gud i Evighedernes Evigheder! Amen.

13 Og en af de Ældste tog til Orde og sagde til mig: disse, som ere iførte de lange hvide Klædebon, hvem ere de, og hvorfra ere de komne?

14 Og jeg sagde til ham: min Herre, du ved det. Og han sagde til mig: dette er dem, som komme ud af den store Trængsel, og de have tvættet deres Klædebon og gjort dem hvide i Lammets Blod.

15 Derfor ere de foran Guds Trone og tjene ham Dag og Nat i hans Tempel, og han, som sidder paa Tronen, skal slaa Telt over dem.

16 De skulle ikke hungre mere, ej heller tørste mere, ej heller skal Solen falde paa dem, ej heller nogen Hede.

17 Thi Lammet, som er midt for Tronens, skal vogte dem og lede dem til Livets Vandkilder, og Gud skal aftørre hver Taare af deres Øjne.

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22