Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes's Aabenbaring

8de Kapitel.

1 Og da han aabnede det syvende Segl, blev der Tavshed i i Himlen omtrent en halv Time.

2 Og jeg saa de syv Engle, som staa for Guds Aasyn, og der blev givet dem syv Basuner.

3 Og en anden Engel kom og tog Stade ved Alteret, holdende et Guld-Røgelsekar, og der blev givet ham megen Røgelse, for at han skulde lægge den til alle de helliges Bønner paa Guld-Alteret foran Tronen.

4 Og Røgen af Røgelsen steg med de helliges Bønner op for Guds Aasyn udaf Englens Haand.

5 Og Englen tog Røgelsekarret og fyldte det med Ilden paa Alteret og kastede den paa Jorden; og der korn Tordener og Røster og Lyn og Jordskjæly.

6 Og de syv Engle, som havde de syv Basuner, gjorde sig rede til at basune.

7 Og den første basunede; og der kom Hagl og Ild blandet med Blod og blev kastet paa Jorden; og Tredjedelen af Jorden opbrændtes, og Tredjedelen af Træerne opbrændtes, og alt grønt Græs opbrændtes.

8 Og den anden Engel basunede; og ligesom et stort Bjærg brændende i Lue blev kastet i Havet; og Tredjedelen af Havet blev til Blod

9 og Tredjedelen af de Skabninger i Havet, som havde Sjæle, døde, og Tredjedelen af Skibene gik under.

10 Og den tredje Engel basunede; og fra Himlen faldt der en stor Stjerne brændende som en Fakkel, og den faldt paa Tredjedelen af Floderne og paa Vandenes Kilder.

11 Og Stjernens Navn hedder: Malurt. Og Tredjedelen af Vandene blev til Malurt, og mange af Menneskene døde af Vandene, fordi de vare blevne beske.

12 Og den fjerde Engel basunede; og Tredjedelen af Solen blev ramt, og Tredjedelen af Maanen og Tredjedelen af Stjernerne, saa at Tredjedelen af dem formørkedes, og Dagen mistede Tredjedelen af sit Lys, og Natten ligeledes.

13 Og jeg saa, og jeg hørte en Ørn, som fløj midt hen over Himlen, sige med høj Røst: Ve, ve, ve over dem, som bo paa Jorden, for de øvrige Basunerøster fra de tre Engle, som skulle til at basune!

Skat Rørdam NT

Johannes's Aabenbaring

Johannes's Aabenbaring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22