Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Apostlenes gjerninger.

1ste Kapitel.

1 Den første Bog forfattede jeg, o Teofilos, om alt det, som 1 Jesus begyndte baade at gjøre og at lære,

2 indtil den Dag, da han blev optagen, efter at han havde givet Apostlene, som han havde udvalgt, deres Hverv ved den Hellig-Aand.

3 For dem fremstillede han ogsaa efter sin Lidelse sig selv levende med mange sikre Beviser , idet han i Løbet af fyrretyve Dage viste sig for dem og sagde dem det, som hører til Guds Rige.

4 Og medens han var sammen med dem, bød han dem, at de ikke maatte forlade Jerusalem, men, oppebie Faderens Forjættelse, som I, sagde han, have hørt af mig;

5 thi Johannes døbte med Vand, men I skulle døbes med den Hellig-Aand ikke mange Dage herefter.

6 Da de nu vare komne sammen, spurgte de ham og sagde: Herre, gjenopretter du paa denne Tid Kongedømmet for Israel?

7 Han sagde til dem: det staar ikke til eder at kjende Tider eller Timer, som Faderen har fastsat i sin egen Magt;

8 men I skulle faa Kraft, naar den Hellig-Aand kommer over eder, og I skulle være mine Vidner baade i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og indtil Jordens yderste Ende.

9 Og da han havde sagt dette, hævedes han op, medens de saa derpaa, og en Sky unddrog ham fra deres Øjne.

10 Og som de stode og stirrede mod Himlen, idet han for bort, se, da stod der hos dem to Mænd i hvide Klæder,

11 hvilke ogsaa sagde: galilæiske Mænd, hvi staa I og se mod Himlen? Denne Jesus, som blev optagen fra eder til Himlen, skal komme paa samme Maade, som I skuede ham fare til Himlene.

11 Da vendte de tilbage til Jerusalem fra det saakaldte Olie-Bjærg, som ligger nær ved Jerusalem, en Sabbatsvejs derfra.

12 Og da de vare komne derind stege de op i Overstuen, hvor de havde deres Tilhold, Peder og Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomæos og Mattæus, Jakob Alfæos's Søn og Simon den Nidkjære og Judas Jakobs Søn,

14 Disse vare alle endrægtig vedholdende i Bønnen sammen med Kvinder og Jesu Moder Maria og med hans Brødre.

15 Og i disse Dage stod Peder op midt iblandt Brødrene (der var en Skare samlet paa omtrent hundrede og tyve Personer ),

16 og han sagde: Mænd, Brødre, det Skriftord maatte opfyldes, som den Hellig-Aand har forud sagt gjennem Davids Mund om Judas, som blev Vejviser for dem, der grebe Jesus;

17 thi han var regnet iblandt os og havde faaet denne Tjenestes Lod.

18 Saa vandt han sig da en Jordlod for sin Uretfærdigheds Løn, og han styrtede ned og brast itu, og alle hans Indvolde væltede ud.

19 (Det blev ogsaa vitterligt for alle, som bo i Jerusalem, saa at samme Jordlod paa deres eget Maal blev kaldt Hakeldama, det vil sige: Blodlod.)

20 Thi der er skrevet i Salme-Bogen: »Hans Bolig vorde øde, og der være ingen, som bor i den» ; og: »Lad en anden faa hans Embede.

21 Saa maa da en af de Mænd, der færdedes med os i al den Tid, da Herren Jesus gik ind og ud hos os,

22 lige fra Johannes's Daab af indtil den Dag, han blev optagen fra os: af disse maa en tilligemed os vorde Vidne om hans Opstandelse.

23 Og de fremstillede tvende, Josef kaldet Barsabbas med Tilnavn Justus, og Mattias.

24 Og de bade og sagde: du, Herre, som kjender alles Hjærter, udpeg den ene, som du har udvalgt af disse to,

25 til at faa denne Tjenestes og Apostelgjernings Sted, som Judas gik bort fra for at drage til sit eget Sted.

26 Og de gave dem lodder, og Loddet faldt paa Mattias, og han blev regnet sammen med de elleve Apostle.

Skat Rørdam NT

Apostlenes gerninger

Indledning til Apostlenes Gjerninger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28