Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Apostlenes gjerninger.

11te Kapitel

1 Men Apostlene og Brødrene, som vare i Judæa, hørte, at ogsaa Hedningerne havde modtaget Guds Ord.

2 Og da Peder var kommen op til Jerusalem, gik de af Omskærelsen i Rette med ham

3 og sagde: du er gaaet ind til uomskaarne Mænd og har spist med dem!

4 Peder begyndte da og forklarede dem det i Sammenhæng og sagde:

5 jeg var i Byen Joppe og holdt Bøn, da jeg i en Henrykkelse saa et Syn: en Ting kom ned ligesom en stor Dug, der ved fire Hjørner sænkedes ned fra Himlen, og den kom lige hen til mig;

6 jeg fæstede Øjet paa den og iagttog den, og jeg saa Jordens firføddede Dyr og de vilde og de krybende Dyr og Himlens Fugle;

7 men jeg hørte ogsaa en Røst sige til mig: staa op, Peder, slagt og spis.

8 Men jeg sagde: ingenlunde, Herre; thi vanhelligt eller urent er aldrig kommet i min Mund.

9 Og anden Gang svarede en Røst fra Himlen : hvad Gud har renset, gjøre du ikke vanhelligt!

10 Og dette skete tre Gange, saa blev det igjen altsammen draget op til Himlen.

11 Og se, i det samme stod der foran Huset, hvor vi vare, tre Mænd, som vare afsendte fra Kæsarea til mig.

12 Og Aanden sagde til mig, at jeg skulde gaa med dem uden at gjøre Forskjel; men med mig gik ogsaa disse seks Brødre, og vi gik ind i Mandens Hus.

13 Og han fortalte os, hvorledes han havde set Engelen staa i hans Hus og sige: send Bud til Joppe, og lad hente Simon med Tilnavnet Peder;

14 han skal tale Ord til dig, ved hvilke du skal frelses og hele dit Hus.

15 Men da jeg havde begyndt at tale, faldt den Hellig-Aand paa dem ligesaa vel som paa os i Begyndelsen.

16 Og jeg kom Herrens Ord i Hu, hvorledes han sagde: »Johannes døbte med Vand, men I skulle døbes med den Hellig-Aand.

17 Naar altsaa Gud gav dem den samme Gave som ogsaa os, der havde troet paa Herren Jesus Kristus, hvem var da jeg, at jeg skulde mægte at hindre Gud?

18 Men da de hørte dette. bleve de stille, og de prisede Gud og sagde : altsaa har da Gud ogsaa givet Hedningerne Omvendelsen til Liv.

19 De, som nu altsaa vare blevne adspredte ved den Trængsel, der opkom for Stefans Skyld, droge om lige til Fønikien og Kypern og Antiokia, uden at tale Ordet til nogen anden end Jøder alene.

20 Men iblandt dem var der nogle Mænd fra Kypern og Kyrene, som kom til Antiokia, hvor de ogsaa talede til Grækerne og forkyndte Evangeliet om Herren Jesus.

21 Og Herrens Haand var med dem, og et stort Tal troede og vendte om til Herren.

22 Men Rygtet om dem kom Menigheden i Jerusalem for Øre, og de afsendte Barnabas, for at han skulde drage om lige til Antiokia.

23 Da han kom derhen og saa Guds Naade, glædede han sig, og han formanede alle til med Hjærtets Forsæt at blive ved Herren.

24 Thi han var en god Mand og fuld af den Hellig-Aand og Tro. Og en stor Skare blev ført til Herren.

25 Men han drog hen til Tarsos for at opsøge Savl,

26 og da han havde fundet ham, førte han ham til Antiokia. Og det skete, at de vare et helt Aar sammen i Menigheden og lærte en stor Skare, og at Disciplene først i Antiokia bleve kaldte Kristne.

27 Men i disse Dage kom der fra Jerusalem nogle Profeter ned til Antiokia.

28 Og en af dem, ved Navn Agabos, stod op og varslede ved Aanden, at der skulde komme en stor Hungersnød over hele Jorderige ; den indtraf under Klavdius.

29 Men Disciplene bestemte, efter som hver af dem havde Evne til, at sende noget til Hjælp for Brødrene, som boede i Judæa.

30 Dette gjorde de ogsaa, og afsendte det til de Ældste ved Barnabas's og Savls Haand.

Skat Rørdam NT

Apostlenes gerninger

Indledning til Apostlenes Gjerninger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28