Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Apostlenes gjerninger.

18de Kapitel.

1 Derefter forlod han Aten og kom til Korint.

2 Og han traf der en Jøde ved Navn Akvilas, født i Pontos, som nylig var kommen fra Italien med sin Hustru Priskilla, fordi Klavdius havde paabudt, at alle Jøderne skulde forlade Rom ; og han gik hen til dem,

3 og fordi han drev samme Haandværk, tog han Ophold hos dem, og de arbejdede sammen; de vare nemlig Teltmagere af Haandværk.

4 Men hver Hviledag holdt han Samtaler i Synagogen og overbeviste Jøder og Grækere.

5 Men da Silas og Timoteos kom ned fra Makedonien, var Pavlus helt optagen af Ordet, af at vidne for Jøderne, at Jesus er Kristus.

6 Men da de satte sig derimod og bespottede, rystede han Støvet af sine Klæder og sagde til dem: eders Blod komme over eders eget Hoved ! jeg er ren; fra nu af vil jeg gaa til Hedningerne.

7 Og han gik bort derfra og gik ind i Huset hos en Mand ved Navn Titius Justus, som dyrkede Gud, og hvis Hus stødte op til Synagogen.

8 Men Synagogeforstanderen Krispus kom til Tro paa Herren med hele sit Hus; og mange af Korinterne, som hørte, kom til Troen og lode sig døbe.

9 Men Herren sagde en Nat i et Syn til Pavlus : frygt ikke, men tal, og ti ikke,

10 efterdi jeg er med dig, og ingen skal angribe dig, saa han gjør dig ondt; thi jeg har et talrigt Folk i denne By.

11 Og han opholdt sig der et Aar og seks Maaneder og lærte Guds Ord iblandt dem.

12 Men medens Gallio var Landsherre i Akaja, rejste Jøderne sig alle som én imod Pavlus og førte ham for Domstolen

13 og sagde: denne forleder Folk til en Gudsdyrkelse imod Loven.

14 Men da Pavlus vilde til at aabne Munden, sagde Gallio til Jøderne: var det en Uret eller en Misgjerning, I Jøder, saa havde jeg haft Grund til at bære over med eder;

15 men naar det er Stridsspørgsmaal om Lære og Navne og den Lov, som I have, saa maa I selv se dertil; Dommer i disse Ting vil ikke jeg være.

16 Og han drev dem bort fra Domstolen.

17 Men alle grebe Synagogeforstanderen Sostenes og pryglede ham foran Domstolen ; og alt dette brød Gallio sig ikke om.

18 Men efter at Pavlus endnu havde dvælet der i mange Dage, tog han Afsked med Brødrene og sejlede bort til Syrien, og med ham Priskilla og Akvilas, efter at han i Kenkreæ havde afklippet sit Haar; thi han havde et Løfte paa sig.

19 Og de kom til Efesos, og der lod han hine blive, men selv gik han ind i Synagogen og holdt Samtale med Jøderne.

20 Men skjønt de bade ham blive i længere Tid, vilde han ikke sige Ja,

21 men han tog Afsked med dem og sagde : jeg skal komme tilbage til eder igjen, om Gud vil ! og sejlede saa bort fra Efesos.

22 Og da han var kommen i Land i Kæsarea, drog han op og hilste paa Menigheden og drog saa ned til Antiokia.

23 Og efter at have tilbragt nogen Tid der, tog han afsted og gjennemvandrede fra Sted til Sted det galatiske Land og Frygien og styrkede alle Disciplene.

24 Imidlertid kom der til Efesos en Jøde ved Navn Apollos, født i Alexandria, en veltalende Mand, som var stærk i Skrifterne.

25 Denne var undervist om Herrens Vej, og brændende i Aanden talede og lærte han grundigt om Jesus, endskjønt han ikkun kjendte Johannes's Daab .

26 Og han begyndte at tale frimodigt i Synagogen. Men da Priskilla og Akvilas havde hørt ham, toge de ham til sig og forklarede grundigere Guds Vej for ham.

27 Men da han vilde drage videre til Akaja, tilskyndede Brødrene ham og skreve til Disciplene der om at tage imod ham ; og da han var kommen derhen, blev han ved Naaden til megen Gavn for dem, der vare blevne troende.

28 Thi med stor Kraft gjendrev han offentlig Jøderne, idet han ved Skrifterne paaviste, at Jesus er Kristus.

Skat Rørdam NT

Apostlenes gerninger

Indledning til Apostlenes Gjerninger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28