Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Apostlenes gjerninger.

22de Kapitel.

1 Mænd! Brødre og Fædre, hører mit Forsvar, som jeg nu 1 vil fremføre for eder.

2 Men da de hørte, at han tiltalte dem paa det hebraiske Maal, holdt de sig end mere stille. Og han siger:

3 Jeg er en jødisk Mand, født i Tarsos i Kilikien, men opdragen i denne Stad ved Gamaliels Fødder, oplært efter Fædrenelovens Strenghed, saa jeg var nidkjær for Gud, ligesom alle I ere det i Dag.

4 Jeg forfulgte denne Vej lige til Døden, idet jeg lagde baade Mænd og Kvinder i Lænker og overgav dem til Fængsel,

5 som baade Ypperstepræsten er mit Vidne om og hele Ældsteraadet; og af dem modtog jeg ogsaa Breve, hvormed jeg gav mig paa Vej til Brødrene i Damask for at føre ogsaa dem, som vare der, bundne til Jerusalem, at de kunde blive straffede.

6 Men det skete, medens jeg var paa Vej og nærmede mig til Damask, da omstraalede der mig ved Middagstid pludselig fra Himlen et stærkt Lys;

7 og jeg faldt til Jorden og hørte en Røst sige til mig: Saul, Saul, hvi forfølger du mig?

8 Jeg svarede: hvem er du, Herre? Og han sagde til mig: jeg er Jesus af Nasaret, hvem du forfølger.

9 Men de som vare med mig, saa vel Lyset, men hørte ikke Røsten af ham, som talede til mig. Og jeg sagde: hvad skal jeg gjøre, Herre? Men Herren sagde til mig:

10 staa op og drag til Damask, der skal der tales til dig om alt, hvad dig er bestemt at gjøre.

11 Men da jeg ikke kunde se paa Grund af Glansen af det Lys, blev jeg ført ved Haanden af mine Ledsagere og kom saaledes til Damask.

12 Men en vis Ananias, en Mand, gudfrygtig efter Loven, med godt Lov af alle de der boende Jøder,

13 kom til mig og stod for mig og sagde til mig: Broder Saul, se op! Og jeg saa op paa ham i samme Stund.

14 Men han sagde: vore Fædres Gud har udvalgt dig til at kjende hans Vilje og se den retfærdige og høre en Røst af hans Mund;

15 thi du skal være ham et Vidne for alle Mennesker om hvad du har set og hørt.

16 Og nu, hvi tøver du? staa op og lad dig døbe og aftvætte for dine Synder, idet du paakalder hans Navn.

17 Men det skete, da jeg var vendt tilbage til Jerusalem, og medens jeg bad i Helligdommen, at jeg kom i en Henrykkelse,

18 og jeg saa ham, idet han sagde til mig: skynd dig og gaa i Hast ud af Jerusalem, thi de modtage ikke Vidnesbyrd af dig om mig.

19 Og jeg sagde : Herre, de vide selv, at jeg kastede i Fængsel og omkring i Synagogerne piskede dem, som troede paa dig;

20 og den Gang dit Vidne Stefans Blod blev udøst, stod jeg ogsaa selv hos og fandt Velbehag deri og vogtede paa deres Klæder, som aflivede ham.

21 Og han sagde til mig: drag bort; thi til Hedninger langt borte vil jeg udsende dig.

22 Indtil dette Ord hørte de paa ham; da opløftede de deres Røst og sagde : bort fra Jorden med saadan en; thi det er utilbørligt, at han skal leve !

23 Medens de nu skrege og slængte deres Kapper og kastede Støv op i Luften,

24 bød Øversten, at han skulde føres ind i Kastellet, og sagde, at han skulde forhøres ved Piskning, for at han kunde faa at vide, af hvad Aarsag de saaledes skrege op imod ham.

25 Men da de havde strakt ham for Svøberne sagde Pavlus til Høvedsmanden, som stod der: have I Lov til at piske en romersk Borger, og det uden Doms?

26 Men da Høvedsmanden hørte det, gik han hen og meldte det til Øversten og sagde: hvad vil du til at gjøre? denne Mand er jo en Romer!

27 Og Øversten gik hen til ham og sagde: sig mig, er du en Romer? Han sagde: ja.

28 Og Øversten svarede: jeg har kjøbt mig denne Borgerret for en stor Sum. Pavlus sagde : men jeg er endog født med den.

29 De som skulde til at forhøre ham, slap ham da strags; men ogsaa Øversten blev bange, da han fik at vide, at han var en Romer, og fordi han havde bundet ham .

30 Men den næste Dag, da han vilde have noget paalideligt at vide om, hvad han anklagedes for af Jøderne, løste han ham og bød Ypperstepræsterne og hele Raadet komme sammen ; og han førte Pavlus ned og stillede ham for dem.

Skat Rørdam NT

Apostlenes gerninger

Indledning til Apostlenes Gjerninger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28