Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Apostlenes gjerninger.

25de Kapitel.

1 Da saa Festus havde tiltraadt sin Provins, drog han tre Dage efter fra Kæsarea op til Jerusalem.

2 Og Ypperstepræsterne og de fornemste af Jøderne førte Klage for ham imod Pavlus og bade ham

3 at unde dem den Gunst imod ham, at han vilde lade ham hente til Jerusalem, idet de lurede paa at aflive ham under Vejs.

4 Saa svarede da Festus, at Pavlus holdtes i Varetægt i Kæsarea, men han vilde selv om kort Tid drage derhen;

5 saa kunne, siger han, de iblandt eder, som have Magt dertil, rejse med derned og anklage ham, om der er noget utilbørligt paa Manden at sige.

6 Og efter at han havde tilbragt ikke mere end otte eller ti Dage iblandt dem, rejste han ned til Kæsarea, og den næste Dag satte han sig paa Dommersædet og lod Paulus føre frem.

7 Men da han var kommen til Stede, stillede de Jøder, som vare komne ned fra Jerusalem, sig omkring ham og fremførte imod ham mange og svare Klagemaal, som de ikke kunde godtgjøre,

8 medens Pavlus forsvarede sig og sagde : hverken mod Jødernes Lov eller mod Helligdommen eller mod Kejseren har jeg syndet i nogen Stykke.

9 Men da Festus vilde gjøre sig Jøderne Tak skyldige, svarede han Pavlus og sagde: vil du drage op til Jerusalem og der staa mig til Rette for disse Ting?

10 Men Pavlus sagde: jeg staar for Kejserens Domstol, og der tilkommer det mig at dømmes; Jøderne har jeg ingen Uret gjort, som du og selv godt erkjender.

11 Hvis jeg saa har Uret og har gjort noget, som fortjener Døden, saa undslaar jeg mig ikke for at dø; men er der ikke noget i det, som disse anklage mig for, saa kan ingen prisgive mig til dem. Jeg indskyder mig for Kejseren.

12 Da svarede Festus, efter at have talet sammen med sit Raad:: for Kejseren har du indskudt dig; til Kejseren skal du rejse.

13 Men da nogle Dage vare forløbne, kom Kong Agrippa og Berenike til Kæsarea for at hilse paa Festus.

14 Og da de tilbragte flere Dage der, forelagde Festus Pavlus's Sag for Kongen og sagde: her er en Mand, der af Felix er efterladt som Fange;

15 over ham førte Jødernes Ypperstepræster og Ældste Klage, da jeg kom til Jerusalem, og bade om Domfældelse over ham.

16 Dem gav jeg til Svar, at Romere ikke have for Skik at prisgive noget Menneske, førend den anklagede har sine Anklagere personlig til Stede og har faaet Lejlighed til Forsvar imod Beskyldningen.

17 Da de altsaa vare komne sammen herhid, gjorde jeg ingen Opsættelse, men Dagen derefter satte jeg mig paa Dommersædet og lod Manden føre frem.

18 Da nu Anklagerne stode omkring ham, fremførte de ingen Beskyldning for noget ondt af den Art, som jeg formodede,

19 men de havde nogle Stridsspørgsmaal med ham om deres egen Religion og om en vis afdød Jesus, som Pavlus sagde var i Live.

20 Da nu jeg var i Forlegenhed med Undersøgelsen af disse Ting, sagde jeg, om han vilde rejse til Jerusalem og der staa til Rette for disse Ting.

21 Men da Pavlus gjorde Paastand paa at holdes i Varetægt til Majestætens Kjendelse, har jeg ladet ham holde i Varetægt, indtil jeg kan faa sendt ham op til Kejseren.

22 Men Agrippa sagde til Festus: jeg havde ogsaa selv Lyst til at høre Manden. I Morgen, siger han, skal du faa ham at høre.

23 Den næste Dag kom altsaa Agrippa og Berenike med stor Bram og gik ind i Høresalen tilligemed Krigs-Øversterne og de ypperste Mænd i Byen, og paa Festus's Bud blev Pavlus ført frem.

24 Og Festus siger: Kong Agrippa og alle I Mænd, som ere med os til Stede, her se I ham, om hvem hele Jødernes Mængde. henvendte sig til mig baade i Jerusalem og her og raabte paa, at han ikke længer burde leve.

25 Men jeg skjønnede, at han ikke havde gjort noget; som fortjente Døden, og da han selv indskød sig for Majestæten, bestemte jeg at sende ham.

26 Noget paalideligt har jeg dog ikke om ham at skrive til Herren; derfor har jeg ført ham frem for eder, og især for dig, Kong Agrippa, for at jeg, naar Undersøgelsen er sket, kan have noget at skrive.

27 Thi det synes mig meningsløst at sende en Fange uden tillige at paapege Beskyldningerne imod ham.

Skat Rørdam NT

Apostlenes gerninger

Indledning til Apostlenes Gjerninger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28