Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Apostlenes gjerninger.

28de Kapitel.

1 Og da vi vare blevne reddede, da fik vi at vide, at Øen hed Melita.

2 Og de indfødte viste os en ualmindelig Menneskekjærlighed; de tændte nemlig et Baal og toge sig af os alle for den frembrydende Regn og for Kuldens Skyld.

3 Men da Pavlus havde sanket en Bunke Kvas og lagt deri paa Baalet, kom der en Hugorm ud paa Grund af Heden. og hængte sig ved hans Haand.

4 Da nu de indfødte saa Dyret hænge ved hans Haand, sagde de til hverandre : dette Menneske er for vist en Morder, hvem Gjengjældelsen ikke har tilladt at leve, skjønt han er bleven reddet fra Havet.

5 Imidlertid rystede han Dyret af i Ilden og havde ingen Skade deraf.

6 Og de ventede paa, at han skulde svulme op eller pludselig falde død om; men da de havde ventet længe og set, at der ikke timedes ham noget ondt, sloge de om og sagde, at han var en Gud.

7 Men i Omegnen af dette Sted havde den første Mand paa Øen, ved Navn Publius, nogle Landejendomme; han modtog os og gav os med Venlighed Herberg i tre Dage.

8 Men det hændte sig, at Publius's Fader laa syg af Feber og Blodgang; til ham gik Pavlus ind og bad og lagde Hænderne paa ham og helbredte ham.

9 Da nu dette var sket, kom ogsaa de øvrige paa Øen, som havde Sygdomme, derhen og bleve helbredte.

10 Disse viste os ogsaa mange Æresbevisninger, og da vi afsejlede, bragte de om Bord, hvad vi havde behov.

11 Men tre Maaneder efter afsejlede vi paa et Skib fra Alexandria, som havde overvintret ved Øen, og som havde Tvillingerne til Mærke

12 og vi løb ind til Syrakus, hvor vi bleve i tre Dage.

13 Saa lettede vi Anker og kom derfra til Regium, og da det Dagen derefter blev Søndenvind, kom vi paa to Dage til Puteoli,

14 hvor vi fandt Brødre, som bade os om at blive hos dem i syv Dage; og saa kom vi til Rom.

15 Og da Brødrene derfra hørte om os, kom de os i Møde lige til Forum-Appii og Tres-Tabernæ; og da Pavlus saa dem, takkede han Gud og fattede Mod.

16 Men da vi vare komne ind i Rom, fik Pavlus Tilladelse til at bo for sig selv sammen med den Stridsmand, som holdt Vagt over ham .

17 Men det skete tre Dage efter, da sammenkaldte han de derværende første Mænd iblandt Jøderne. Og da de vare komne sammen, sagde han til dem: Mænd, Brødre, jeg er, uden at have gjort noget fjendtligt mod Folket eller de fædrene Skikke, som Fange fra Jerusalem af bleven overgivet i Romernes Hænder.

18 Da disse havde forhørt mig, vilde de lade mig løs, fordi der ikke fandtes nogen Døds-Skyld hos mig;

19 men da Jøderne gjorde Indsigelse, blev jeg nødt til at indskyde mig for Kejseren, dog ikke som om jeg havde noget at anklage mit Folk for.

20 Af denne Aarsag har jeg altsaa indbudt eder for at se og tale med eder; thi det er for Israels Haabs Skyld, at denne Lænke er lagt mig paa.

21 Men de sagde til ham: vi have hverken modtaget Brev om dig fra Judæa, ikke heller er nogen af Brødrene kommen hid og har meldt eller talet noget ondt om dig.

22 Men vi ønske at høre af dig, hvad dine Tanker ere ; thi hvad dette Parti angaar, er det os vitterligt, at det allevegne finder Modsigelse.

23 Og efter at have fastsat ham en Dag, kom de til ham i Herberget i større Tal, og for dem lagde han det ud, idet han vidnede om Guds Rige og søgte at overbevise dem om Jesus baade ud af Mose Lov og af Profeterne, fra den tidlige Morgen lige til Aften.

24 Og nogle lode sig overbevise af det, som blev sagt, andre vare vantro.

25 Men de gik deres Vej uenige indbyrdes, idet Pavlus sagde det ene Ord: træffende har den Hellig-Aand ved Profeten Esajas talet til eders Fædre

26 og sagt: »Gaa til dette Folk og sig: I skulle høre og høre og ikke forstaa, og I skulle se og se og ikke indse;

27 thi dette Folks Hjærte er blevet sløvt, og med Ørerne høre de tungt, og deres Øjne have de lukket, for at de ikke skulle se med Øjnene og høre med Ørerne og forstaa med Hjærtet og vende om, saa jeg kunde helbrede dem«.

28 Saa være det eder da vitterligt, at denne Guds Frelse er bleven udsendt til Hedningerne ; de skulle ogsaa høre.

29

30 Og han blev to hele Aar i sin egen lejede Bolig, og han tog imod alle dem, der besøgte ham,

31 idet han prædikede Guds Rige og lærte om Herren Jesus Kristus med al Frimodighed, uhindret.

Skat Rørdam NT

Apostlenes gerninger

Indledning til Apostlenes Gjerninger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28