Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Apostlenes gjerninger.

3dje Kapitel

1 Men Peder og Johannes gik op til Helligdommen ved Bedetimen, den niende Time.

2 Og en Mand, som var lam fra Moders Liv af, blev baaren derhen; ham lagde man hver Dag ved den Dør til Helligdommen, som kaldes »den skjønne«, for at han kunde bede dem, der gik ind i Helligdommen, om Almisse.

3 Da han saa Peder og Johannes i Færd med at gaa ind i helligdommen, bad han om at faa en Almisse.

4 Men Peder tilligemed Johannes saa vist paa ham og sagde: se paa os!

5 Og han fæstede Øjet paa dem i Forventning om at faa noget af dem.

6 Men Peder sagde: Sølv og Guld ejer jeg ikke, men hvad jeg har, det giver jeg dig: i Jesu Kristi Nasaræerens Navn staa op og gaa !

7 Og han greb ham ved hans højre Haand og rejste ham op ; og med det samme bleve hans Fødder og Ankler faste,

8 og han sprang op og stod og begyndte at gaa; og han gik ind med dem i Helligdommen, hvor han gik om og sprang og lovede Gud.

9 Og alt Folket saa ham gaa omkring og love Gud,

10 og de gjenkjendte ham, at det var ham, som plejede at sidde ved den skjønne Port til Helligdommen for at faa Almisse; og de bleve fulde af Undren og Forbavselse over det, der var hændet ham.

11 Medens han nu holdt fast ved Peder og Johannes, flokkedes alt Folket, opfyldt af Forbavselse, til dem ved den saakaldte Salomons Buegang.

12 Og da Peder saa det, tog han til Orde til Folket : Israelitiske Mænd, hvi undre I eder over denne , eller hvi stirre I paa os, som om vi ved egen Kraft eller Gudsfrygt havde gjort, at han kan gaa?

13 Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, vore Fædres Gud, har herliggjort sin Tjener Jesus , hvem I have overgivet og fornegtet overfor Pilatus, medens han havde besluttet at lade ham løs.

14 I derimod fornegtede den hellige og retfærdige, og I bade om,

15 at en Morder maatte skjænkes eder; men Livsens Ophav ihjelsloge I; og ham oprejste Gud fra de døde, hvorom vi ere Vidner.

16 Og i Troen paa hans Navn har hans Navn gjort denne stærk, hvem I se og kjende, og Troen, som vaktes ved det, har givet ham denne Førlighed i Paasyn af eder alle.

17 Og nu, Brødre, jeg ved, at I handlede af Uvidenhed, saavelsom eders Øverster;

18 men Gud opfyldte paa denne Maade, hvad han forud havde forkyndt gjennem alle Profeternes Mund, at hans Salvede skulde lide.

19 Saa omsinder eder da og vender om, for at eders Synder maatte vorde udslettede, for at der maa komme Husvalelses-Timer fra Herrens Aasyn,

20 og at han maa udsende den for eder bestemte Kristus Jesus,

21 hvem Himlen maa huse indtil alle Tings Gjenoprettelses-Tider, om hvilke Gud har talet gjennem sine hellige Profeters Mund fra Arilds Tid.

22 Moses har sagt: .En Profet ligesom mig skal Herren eders Gud op- rejse eder af eders Brødre; ham skulle I høre i alt, hvad som han taler til eder;

23 men det skal ske, enhver Sjæl, som ikke hører den Profet, skal udryddes udaf Folket« .

24 Og fremdeles have alle Profeterne fra Samuel og de følgende af, saa mange som have talet, ogsaa forkyndt disse Dage.

25 I ere Børnene af Profeterne og af den Pagt, som Gud sluttede med vore Fædre, idet han sagde til Abraham : »Og i din Sæd skulle alle Jordens Slægter velsignes..

26 For eder først oprejste Gud sin Tjener og udsendte ham til at velsigne eder, idet enhver af eder vender sig bort fra sin Ondskab.

Skat Rørdam NT

Apostlenes gerninger

Indledning til Apostlenes Gjerninger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28