Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Apostlenes gjerninger.

6te Kapitel

1 Men i disse Dage, da Disciplene bleve mange, opkom der Knurren af Hellenisterne mod Hebræerne, fordi deres Enker bleve tilsidesatte ved den daglige Uddeling .

2 Men de tolv kaldte Disciplenes Mængde hid og sagde: det er ikke sømmeligt, at vi forlade Guds Ord og tjene for Borde;

3 men udser eder, Brødre, syv Mænd iblandt eder , som have godt Lov, fulde af Aand og Visdom; dem ville vi saa sætte til dette Hverv;

4 men vi ville holde trolig ved i Bønnen og Ordets Tjeneste .

5 Og denne Tale vandt Bifald i hele Mængdens Øjne; og de udvalgte Stefan, en Mand fuld af Tro og den Hellig-Aand, og Filip og Prokoros og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaos, en Proselyt fra Antiokia;

6 dem stillede de frem for Apostlene, og disse bade og lagde Hænderne paa dem.

7 Og Guds Ord voksedes, og Tallet paa Disciplene i Jerusalem øgedes saare, og en stor Hob af Præsterne adløde Troen .

8 Men Stefan gjorde, fuld af Naade og Kraft, store Undere og Tegn iblandt Folket.

9 Men der opstod nogle af den Synagoge, som kaldes de frigivnes og Kyrenernes og Alexandrinernes, og af dem fra Kilikien og Asien, og tvistede med Stefan,

10 og de mægtede ikke at modstaa den Visdom og den Aand, han talede i.

11 Da satte de lønlig nogle Mænd ud paa at sige: vi have hørt ham tale bespottende Ord imod Moses og Gud;

12 og de ophidsede Folket og de Ældste og de Skriftkloge og kom over ham og slæbte ham med og førte ham for Raadet.

13 Og de fremstillede falske Vidner, som sagde: dette Menneske holder ikke op med at tale Ord imod det hellige Sted og Loven;

14 thi vi have hørt ham sige : denne Jesus af Nasaret skal nedbryde dette Sted og forandre de Skikke, som Moses har overgivet os.

15 Og da de fæstede Blikket paa ham, alle de som sad i Raadet, saa de hans Aasyn ret som en Engels Aasyn.

Skat Rørdam NT

Apostlenes gerninger

Indledning til Apostlenes Gjerninger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28