Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Efeserne

1ste Kapitel.

1 Pavlus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Vilje, hilser de 1 hellige, som ere i Efesos og ere troende i Kristus Jesus.

2 Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus !

3 Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som har velsignet os med al aandelig Velsignelse i Himmerig i Kristus,

4 ligesom han har udvalgt os i ham før Verdens Grundlæggelse, til at vi skulle være hellige og ulastelige for hans Aasyn i Kjærlighed,

5 idet han forud bestemte os til Børneret hos sig ved Jesus Kristus , efter sin Viljes Velbehag,

6 til Pris for sin Naades Herlighed, som han benaadede os med i den elskede ,

7 i hvem vi have Gjenløsningen ved hans Blod, Forladelsen for vore Overtrædelser, efter hans Naades Rigdom.

8 som han lod rigelig tilflyde os i al Visdom og Forstandighed,

9 idet han kundgjorde os sin Viljes Hemmelighed efter sit Velbehag, som han havde foresat sig i ham,

10 for at oprette en Husholdning i Tidernes Fylde til igjen at sammenfatte sig det altsammen i Kristus, det som er i Himlene, og det paa Jorden i ham,

11 i hvem vi ogsaa have faaet Arvelod ; forud bestemte efter hans Forsæt, som virker det altsammen efter sin Viljes Raad,

12 for at vi skulle være hans Herlighed til Lov, vi som forud have haabet paa Kristus,

13 i hvem ogsaa I, da I hørte Sandhedens Ord, eders Frelses Evangelium, — i hvem I ogsaa, da I bleve troende, bleve beseglede med Forjættelsens Hellig-Aand ,

14 som er Pant paa vor Arv til Ejendommens Gjenløsning, hans Herlighed til Lov.

15 Derfor har ogsaa jeg, efter at have hørt om den Tro, I have paa Herren Jesus, og om eders Kjærlighed til alle de hellige,

16 ikke afladt at takke for eder, idet jeg omtaler eder i mine Bønner,

17 for at vor Herres Jesu Kristi Gud, Herlighedens Fader, maatte give eder Visdoms og Aabenbarelses Aand i Erkjendelse af ham,

18 saa at I, oplyste paa eders Hjærtes Øjne, maa kjende, hvilket Haab der ligger i hans Kaldelse, hvilken Rigdom af Herlighed hans Arvelod blandt de hellige har

19 og hvor overvættes stor hans Kraft er over os, som tro, alt efter hans mægtige Vældes Virkekraft,

20 som han har udøvet i Kristus, idet han oprejste ham fra de døde og gav ham Sæde ved sin højre Haand i Himmerig,

21 højt over hver Magt og Myndighed og Kraft og Herredom og hvert Navn, som nævnes ikke alene i denne Tidsold, men ogsaa i den tilkommende,

22 og lagde alt under hans Fødder; og ham gav han som Hoved over alle Ting til Menigheden,

23 som jo er hans Legeme, hans Fylde, som fylder alt i alle.

Skat Rørdam NT

Brevet til efeserne

Brevet til Efeserne
1 2 3 4 5 6