Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Efeserne

2det Kapitel.

1 Og eder, som vare døde ved eders Overtrædelser og 1 Synder,

2 i hvilke I fordum vandrede efter denne Verdens Tidsold, efter Fyrsten over Luftens Magt, over den Aand, som nu er virksom i Ulydighedens Børn,

3 iblandt hvem ogsaa vi alle fordum færdedes i vort Kjøds Begjæringer, saa vi gjorde, hvad Kjødet og Tankerne vilde, og vi vare af Natur Vredes-Børn ligesaa vel som de andre;

4 men Gud, rig paa Barmhjærtighed som han er, har af sin store Kjærlighed, som han elskede os med,

5 ogsaa da vi vare døde ved vore Overtrædelser, levendegjort os med Kristus, — af Naade ere I frelste! —

6 og medoprejst os og med ham givet os Sæde i Himmerig i Kristus Jesus,

7 for i de kommende Tider at udvise sin Naades overvættes Rigdom ved Godhed imod os i Kristus Jesus.

8 Thi af Naaden ere I frelste ved Tro, og det ikke udaf eder, — Guds Gave er det, —

9 ikke udaf Gjerninger, for at ikke nogen skal rose sig.

10 Thi hans Værk ere vi, skabte i Kristus Jesus til gode Gjerninger, som Gud forud har lagt til rette, for at vi skulle vandre i dem.

11 Derfor kommer i Hu, at fordum I, der kjødeligt vare Hedninger, som kaldtes uomskaarne af den saakaldte Omskærelse, den kjødelige, med Haand udførte,

12 at I stode i den Tid udenfor Kristus, udelukte fra Israels Borgerret og fremmede for Forjættelsens Pagter, uden Haab og uden Gud i Verden;

13 men nu i Kristus Jesus ere I, som fordum vare langt borte, komne nær til ved Kristi Blod.

14 Thi han er vor Fred, han som gjorde begge Dele til ett og nedbrød Gjærdets Skillemur,

15 Fjendskabet, idet han ved sit Kjød afskaffede Buddenes Lov med Befalinger, for at han i sig kunde skabe de to til ét nyt Menneske ved at stifte Fred,

16 og for at forlige dem begge i ét Legeme med Gud ved Korset, idet han dræbte Fjendskabet pga det.

17 Og han kom og forkyndte Fred for eder, som vare langt borte, og Fred for dem, der vare nære;

18 thi ved ham have vi Adgang, begge i én Aand, til Faderen.

19 Altsaa ere I da ikke længer fremmede og Udlændinger, men I ere de helliges Medborgere og Guds Husfolk,

20 opbygte. paa Apostlenes og Profeternes Grundvold, medens Hjørnestenen er Kristus Jesus selv,

21 i hvem enhver Bygning sammenføjes og vokser til et helligt Tempel i Herren,

22 i hvem ogsaa I blive medopbygte til en Guds Bolig i Aanden.

Skat Rørdam NT

Brevet til efeserne

Brevet til Efeserne
1 2 3 4 5 6