Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Efeserne

5te Kapitel.

1 Stræber altsaa at ligne Gud som elskede Børn ,

2 og vandrer i Kjærlighed, ligesom ogsaa Kristus har elsket eder og givet sig selv hen for os til en Gave, ja et Slagtoffer, Gud til en Vellugts-Duft.

3 Men Skjørlevned og al Urenhed eller Havesyge, lad det end ikke nævnes iblandt eder, som det sømmer sig for hellige,

4 ej heller ublu Væsen eller Gante-snak eller letfærdig Skjæmt, — sligt er ikke tilbørligt, — men derimod Taksigelse.

5 Thi dette vide og kjende I, at ingen Skjørlevner eller uren eller havesyg, det vil sige Afgudsdyrker, har Arv i Kristi og Guds Rige.

6 Lad ingen bedrage eder med tomme Ord; thi for disse Ting kommer Guds Vrede over Ulydighedens Børn.

7 Vorder derfor ikke meddelagtige med dem.

8 Thi fordum vare I Mørke, men nu ere I Lys i Herren; vandrer som Lysets Børn, —

9 Lyset har jo sin Frugt i al Godhed og Retfærdighed og Sandhed, —

10 saa I prøve, hvad der er velbehageligt for Herren;

11 og gjører ikke fælles Sag med dem i Mørkets ufrugtbare Gjerninger, tvært imod, irettesætter dem hellere.

12 Thi hvad der i Løndom øves af dem, er det en Skjændsel endog at tale om;

13 men det kommer altsammen for Dagen, naar det irettesættes af Lyset, thi alt, hvad der kommer for Dagen, er Lys.

14 Derfor hedder det: »Vaagn op, du som sover, og staa op fra de døde, saa skal Kristus lyse for dig!«

15 Ser altsaa nøje til, hvorledes I vandre, ikke som uvise, men som vise,

16 saa I kjøbe den belejlige Tid, efterdi Dagene ere onde.

17 Derfor vorder ikke uforstandige, men skjønner, hvad der er Herrens Vilje.

18 Og drikker eder ikke drukne i Vin, hvormed der følger Ryggesløshed, men vorder fyldte af Aanden,

19 saa I tale hverandre til med Salmer og Lovsange og aandelige Kvad, og kvæde og lovsynge med eders Hjærte for Herren,

20 og stadig takke Gud og Faderen for alle Ting i vor Herres Jesu Kristi Navn,

21 og underordne eder under hverandre i Kristi Frygt.

22 I Hustruer skulle underordne eder under eders egne Mænd, som under Herren;

23 thi en Mand er sin Hustrus Hoved, ligesom og Kristus er Menighedens Hoved, han som er Frelser for sit Legeme.

24 Dog ligesom Menigheden underordner sig under Kristus, saaledes ogsaa Hustruerne under deres Mænd i Alting.

25 I Mænd, elsker eders Hustruer, ligesom ogsaa Kristus elskede Menigheden og hengav sig selv for den,

26 for at han kunde hellige den ved at rense den ved Vandbadet med et Ord,

27 for at han selv kunde fremstille Menigheden for sig som herlig, uden Plet eller Rynke eller noget deslige, men for at den maatte være hellig og ulastelig.

28 Saaledes ere ogsaa Mændene skyldige at elske deres egne Hustruer som deres egne Legemer; den som elsker sin egen Hustru, elsker sig selvs.

29 Aldrig har jo nogen hadet sit eget Kjød, men han nærer og plejer det, ligesom ogsaa Kristus Menigheden,

30 fordi vi ere Lemmer paa hans Legeme, af hans Kjød og af hans Ben.

31 »Derfor skal en Mand forlade sin Fader og Moder og holde fast ved sin Hustru, og de to skulle vorde til ét Kjød. .

32 Denne Hemmelighed er stor, — jeg mener med Hensyn til Kristus og, til Menigheden.

33 Dog, ogsaa I skulle en og hver for sig elske sin egen Hustru som sig selv, og Hustruen skal have Ærefrygt for sin Mand.

Skat Rørdam NT

Brevet til efeserne

Brevet til Efeserne
1 2 3 4 5 6