Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Efeserne

6te Kapitel.

1 I Børn, adlyder eders Forældre i Herren; thi dette er ret.

2 Ær din Fader og din Moder!« dette er jo det første Bud med Forjættelse:

3 for at det maa gaa dig vel, og du maa leve længe i Landet« .

4 Og I Fædre, opirrer ikke eders Børn, men opfostrer dem i Herrens Tugt og Formaning

5 I Trælle, værer lydige mod eders Herrer efter Kjødet med Frygt og Bæven i eders Hjærtes Enfold, som imod Kristus,

6 ikke med Øjentjeneste, som de der ville tækkes Mennesker, men som Kristi Trælle, der gjøre Guds Vilje,

7 saa I udaf Sjælen med god Vilje gjøre Tjeneste som for Herren og ikke for Mennesker,

8 idet I vide, at hvad godt enhver gjør, det skal han faa igen af Herren, enten han er Træl eller fri.

9 Og I Herrer, gjører det samme mod dem, saa I lade Trusel fare, idet I vide, at baade deres og eders Herre er i Himlene, og der er ikke Persons-Anseelse hos ham.

10 Hvad det øvrige angaar, saa vorder stærke i Herren og i hans Magts Vælde.

11 Ifører eder Guds fulde Rustning, for at I maa kunne holde Stand imod Djævelens Rænker.

12 Thi for os staar Kampen ikke mod Blod og Kjød, men imod Magterne, mod Myndighederne, mod Verdensherskerne i dette Mørke, mod Ondskabens Aandevæsener i Himmelrummet.

13 Derfor tager Guds fulde Rustning paa, for at I maa kunne staa imod paa den onde Dag og holde Stand efter at have udført alt.

14 Saa staar da omgjordede om eders Lænder med Sandhed, og iførte Retfærdighedens Brynje,

15 og ombinder eders Fødder med Fredens Evangeliums Kamp Færdighed ,

16 og løfter under alle Kaar Troens Skjold, med hvilket I ville kunne slukke alle den Ondes gloende Pile.

17 Og tager Frelsens Hjælm og Aandens Sværd, som er Guds Ord,

18 idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,

19 ogsaa for mig, at der maa gives mig Ord, naar jeg oplader min Mund, til med Frimodighed at kundgjøre Evangeliets Hemmelighed,

20 for hvilket jeg er Sendebud i Lænke, for at jeg maa tale frimodig derom, som jeg bør tale.

21 Men for at ogsaa I kunne kjende mine Vilkaar, hvorledes jeg har det, saa skal Tykikos, den elskede Broder og tro Tjener i Herren, kundgjøre eder alt;

22 ham har jeg sendt til eder netop derfor, at I skulle faa at vide, hvorledes det staar til med os, og at han skal opmuntre eders Hjærter.

23 Fred være over Brødrene og Kjærlighed med Tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus!

24 Naaden være med alle dem, som elske vor Herre Jesus Kristus i Uforkrænkelighed !

Skat Rørdam NT

Brevet til efeserne

Brevet til Efeserne
1 2 3 4 5 6