Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Filippierne

iste Kapitel.

1 Pavlus og Timoteos, Kristi Jesu Tjenere, hilse alle de hellige i Kristus Jesus, som ere i Filippi, samt Tilsynsmænd og Diakoner.

2 Naade være med eder og Fred fra Gud vor 3jFader og Herren Jesus Kristus!

3 Jeg takker min Gud, saa ofte jeg kommer eder i Hu,

4 idet jeg stadig i alle mine Bønner med Glæde gjør min Bøn for eder alle,

5 for eders Fællesskab i Evangeliets Sag fra den første Dag indtil nu,

6 idet jeg netop derfor er forvisset om, at han, som begyndte et godt Værk i eder, vil fuldføre det indtil Jesu Kristi Dag,

7 ligesom det jo er ret, at jeg er saaledes sindet mod eder alle, efterdi jeg har eder i mit Hjærte baade under mine Baand, og naar jeg forsvarer og stadfæster Evangeliet, saasom I alle ere fælles med mig om Naaden.

8 Thi Gud er mit Vidne, hvorledes jeg længes efter eder alle med Kristi Jesu Hjærtelag.

9 Og dette beder jeg om, at eders Kjærlighed maa blive endnu mere og mere rig paa Erkjendelse og al Skjønsomhed,

10 saa at I kunne værdsætte det forskjellige, for at I maa være dagklare og uden Anstød til Kristi Dag,

11 fyldte med Retfærdigheds Frugt, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til Ære og Lov.

12 Men jeg vil, at I skulle vide, Brødre, at mine Vilkaar snarest have tjent til Fremme for Evangeliet,

13 saa at mine Baand ere blevne vitterlige i Kristus iblandt hele Livvagten og for alle de øvrige,

14 og at de fleste af Brødrene i Herren have i Tillid til mine Baand des rigeligere Mod til at tale Guds Ord uden Frygt.

15 Nogle prædike vel ogsaa Kristus for Avinds og Kivs Skyld, men nogle ogsaa af god Vilje.

16 Disse forkynde Kristus af Kjærlighed, fordi de vide, at jeg er sat . til at forsvare Evangeliet, men hine af Selvsyge, ikke med rene Hensigter, i den Mening, at de vilde volde mig Trængsel i mine Baand.

17

18 Hvad saa? Kun at Kristus forkyndes paa enhver Maade, enten det sker paa Skrømt eller i Sandhed, og over dette glæder jeg mig. Ja, jeg skal ogsaa blive glad derover;

19 thi jeg ved, at dette skal falde ud til Frelse for mig ved eders Bøn og Jesu Kristi Aands Hjælp,

20 ligesom det er min inderlige Længsel og mit Haab, at jeg ikke i noget skal blive til Skamme, men at Kristus ogsaa nu, som altid. skal i al Frimodighed forherliges i mit Legeme, hvad enten det bliver ved Liv eller ved Død.

21 Thi for mig er det Kristus at leve, og en Vinding at dø.

22 Men naar dette at leve i Kjødet skaffer mig Arbejds-Frugt, ja saa ved jeg ikke, hvad jeg skal vælge;

23 men jeg staar uvis mellem de to Hensyn: jeg har Lyst til at bryde op og være sammen med Kristus,

24 thi det er saare meget bedre; men at jeg bliver i Kjødet, er mere nødvendigt for eders Skyld.

25 Og i Forvisning om dette ved jeg, at jeg skal blive i Live, ja forblive hos eder alle til eders Fremgang og Glæde i Troen,

26 for at I ved mig maa faa des rigeligere at rose eder af i Kristus Jesus, derved at jeg atter kommer til eder.

27 Kun skulle I føre eders Levned, som det er Kristi Evangelium værdigt, for at jeg, enten jeg kommer og ser eder, eller jeg er fraværende, maa høre om eder, at I staa fast i én Aand, saa I med én Sjæl stride sammen med Evangeliets Tro

28 og ikke i noget lade eder skræmme af Modstanderne, hvilket for dem er et Vartegn paa deres Undergang, men paa eders Frelse, og det fra Gud.

29 Thi eder er det blevet forundt, for Kristi Skyld, — ikke alene at tro paa ham, men ogsaa at lide for hans Skyld,

30 idet I have den samme Kamp, som I have set paa mig og nu høre om mig.

Skat Rørdam NT

Brevet til Filippierne

Brevet til Filippierne
1 2 3 4