Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Filippierne

2det Kapitel.

1 Saa sandt der da er nogen Formaning i Kristus, nogen Kjærlighedens Tiltale, noget Aandens Samfund,. nogen Medfølelse og Barmhjærtighed,

2 saa gjører min Glæde fuldkommen, at I maa være ens sindede, saa I have den samme Kjærlighed og med én Sjæl have et i Sinde;

3 intet udaf Selvsyge eller Glimrelyst, men agter i Ydmyghed hverandre højere end eder selv;

4 ser ikke hver paa sit eget, men ogsaa paa andres Bedste.

5 Haver hver og én det Sindelag i eder, som ogsaa var i Kristus Jesus ,

6 han som, skjønt han var i Guds Skikkelse, ikke holdt det for et Rov at være Gud lig,

7 men afførte sig den selv og tog en Tjeners Skikkelse paa, idet han kom i Menneske-Lignelse;

8 og idet han i Optræden fandtes som et Menneske, ydmygede han sig selv, saa han blev lydig indtil Døden, ja Døden paa et Kors.

9 Derfor har Gud ogsaa højt ophøjet ham og skjænket ham det Navn, som er over alle Navne,

10 for at i Jesu Navn alle Knæ skulle bøje sig, deres i Himlen og paa Jorden og under Jorden,

11 og alle Tunger bekjende, at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders Ære.

12 Altsaa, mine elskede, ligesom I stadig have været lydige, saa arbejder, ikke som i min Nærværelse alene, men nu meget mere i min Fraværelse, med Frygt og Bæven paa eders egen Frelse;

13 thi det er Gud, som virker i eder baade at ville og at udrette til hans Velbehag.

14 Gjører alle Ting uden Knur og Betænkeligheder,

15 for at I maa vorde ankefri og menløse, ulastelige Guds Børn midt i en vanartet og forvendt Slægt, iblandt hvem I ere at se som Himmellys i Verden,

16 idet I have et Livets Ord i Eje, mig til Ros paa Kristi Dag, at det ikke var forgjæves, jeg løb, ej heller forgjæves, jeg arbejdede.

17 Ja, selv om jeg opofres, medens jeg frembærer eders Tro og bringer den som et Offer, saa er jeg glad, ja glæder mig med eder alle;

18 og i lige Maade værer ogsaa I glade, og glæder eder med mig.

19 Jeg haaber i Herren Jesus snarlig at skulle sende Timoteos til eder, for at ogsaa jeg kan blive ved godt Mod, naar jeg faar at vide, hvorledes det gaar eder.

20 Thi jeg har ingen ligesindet, som fuldtro vil bære Omsorg for eders Kaar;

21 thi alle søge de deres eget, ikke det som hører Jesus Kristus til.

22 Men hans fuldprøvede Sind kjende I, at han har med mig gjort Tjeneste for Evangeliet, som et Barn for sin Fader.

23 Ham haaber jeg altsaa at sende, saa snart som jeg ser Udgangen paa min Sag;

24 og jeg har den Forvisning i Herren, at jeg ogsaa selv snart skal komme.

25 Men jeg har holdt det for nødvendigt at sende Epafroditos til eder, min Broder og Medarbejder og Medstridsmand, og eders Udsending og Ombud til at afhjælpe min Trang,

26 efterdi han var længselsfuld efter eder alle og meget ængstelig, fordi I havde hørt, at han var bleven syg.

27 Ja han blev ogsaa syg, nær ved at dø; dog Gud forbarmede sig over ham, og ikke over ham alene, men ogsaa over mig, for at jeg ikke skulde have Sorg over Sorg.

28 Des skyndsommere har jeg derfor sendt ham, for at I atter, naar I se ham, kunne blive glade, og jeg blive mere sorgfri.

29 Saa modtager ham da i Herren med al Glæde, og holder saadanne Mænd i Ære.

30 Thi for Kristi Gjernings Skyld kom han Døden nær, da han satte sit Liv paa Spil for at udfylde Savnet af eder i eders Hverv til mig.

Skat Rørdam NT

Brevet til Filippierne

Brevet til Filippierne
1 2 3 4