Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Filippierne

3dje Kapitel.

1 Iøvrigt, mine Brødre, glæder eder i Herren. At skrive det samme til eder er for mig ikke trættende, og for eder betryggende .

2 Holder Øje med Hundene, holder Øje med de slette Arbejdere, holder Øje med de sønderskaarne.

3 Thi vi ere de omskaarne, vi som dyrke Gud ved hans Aand og rose os i Kristus Jesus og ikke stole paa Kjødet,

4 ihvorvel jeg for min Del ejer, hvad jeg kunde stole paa, ogsaa i Kjødet. Om nogen anden mener at kunne stole paa Kjødet, saa kan jeg det endnu mere:

5 jeg er omskaaren paa ottende Dag, af Israels Æt, Benjamins Stamme, Hebræer af Hebræere med Hensyn til Loven Farisæer,

6 med Hensyn til Nidkjærhed en Forfølger af Menigheden, med Hensyn til Retfærdigheden ved Loven stod jeg som ankefri.

7 Men hvad der gjaldt mig som Vinding, dette har jeg for Kristi Skyld agtet for Tab.

8 Ja, jeg agter endog alt for at være Tab imod det langt højere, at kjende Jesus Kristus min Herre, for hvis Skyld jeg har sat det altsammen til og agter det som Skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham,

9 saa jeg ikke har min Retfærdighed, den udaf Loven, men den ved Tro paa Kristus, Retfærdigheden fra Gud paa Grund af Troen ,

10 for at jeg maa kjende ham og hans Opstandelses Kraft og hans Lidelsers Samfund, saa jeg ligedannes med hans Død,

11 om jeg dog kunde naa til Opstandelsen fra de døde.

12 Ikke at jeg allerede har faaet det fat eller er allerede fuldkommen, men jeg higer derefter, om jeg dog kunde gribe det, efterdi jeg ogsaa er bleven grebet af Kristus.

13 Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg har grebet det; men ét gjør jeg: det som er bagved, glemmer jeg, og det som er foran,

14 rækker jeg frem efter og higer saaledes imod Maalet, til Sejersprisen i Guds Kaldelse opad i Kristus Jesus.

15 Saa lader da os, saa mange som ere voksne, have dette Sindelag; og er der noget, hvori I ere anderledes sindede, saa skal Gud aabenbare eder ogsaa det.

16 Kun lader os, saa vidt vi ere komne, vandre i samme Retning. Stræber ogsaa I at ligne mig,

17 Brødre, og ser hen til dem, der vandre saaledes, som have os til Forbillede.

18 Thi mange vandre, om hvem jeg ofte har sagt eder og nu endog med Taarer siger, at de ere Kristi Korses Fjender,

19 hvis Ende er Fortabelse, hvis Gud er Bugen, og hvis Ære er i deres Skjændsel, og som tragte efter de jordiske Ting.

20 Thi vort Borgerskab er i Himlene, hvorfra vi og forvente Herren Jesus Kristus som Frelser,

21 ham som skal forvandle vort Fornedrelses-Legeme til at være ligedannet med hans Herligheds-Legeme ifølge den Virkekraft, hvormed han ogsaa mægter at underlægge sig alle Ting.

Skat Rørdam NT

Brevet til Filippierne

Brevet til Filippierne
1 2 3 4