Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Filippierne

4de Kapitel.

1 Altsaa, mine Brødre, hvem jeg elsker og længes efter, min Glæde og Krans, staar saaledes fast i Herren, I elskede.

2 Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til at være ens sindede i Herren.

3 Ja jeg beder ogsaa dig, fuldtro Synsygos: vær dem til Hjælp; thi de have med mig stridt i Evangeliet tilligemed Klemens og mine øvrige Medarbejdere, hvis Navne staa i Livsens Bog.

4 Glæder eder i Herren til hver en Tid; atter vil jeg sige: glæder eder.

5 Lad eders Sagtmodighed vorde kjendelig for alle Mennesker; Herren er nær.

6 Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Ønsker komme frem for Gud i Paakaldelse og Bøn med Taksigelse;

7 saa skal Guds Fred, som overgaar al Forstand, vogte eders Hjærter og eders Tanker i Kristus Jesus.

8 Iøvrigt, Brødre, alt hvad der er sandt, alt hvad der er hæderværdigt, alt hvad der er retfærdigt, alt hvad der er rent, alt hvad der er elskeligt, alt hvad der har godt Lov, enhver Dyd og alt hvad der er priseligt, det skulle I tragte efter,

9 hvilket I ogsaa have lært og modtaget og hørt og set paa mig; arbejder paa dette, saa skal Fredens Gud være med eder.

10 Det var mig en stor Glæde i Herren, at I nu endelig igjen have faaet Kræfter til at tænke paa mit Bedste, hvilket I ogsaa havde i Tanker,

11 men I havde ikke Evne Ikke at jeg siger dette, fordi jeg har haft Savn; thi jeg har lært at være tilfreds med mine Kaar.

12 Jeg forstaar at være i ringe Kaar; jeg forstaar ogsaa at have Overflod; i alt og i alle Forhold har jeg lært den Hemmelighed baade at være mæt og at hungre, baade at have Overflod og at savne.

13 Alt mægter jeg i ham, som gjør mig stærk.

14 Alligevel gjorde I vel i at gjøre fælles Sag med mig i min Trængsel.

15 Og I Filippiere vide jo selv, at i Evangeliets Begyndelse, dengang jeg var rejst bort fra Makedonien, var der ingen Menighed, som havde Mellemregning med mig over givet og modtaget, undtagen I alene;

16 thi endog i Tessalonika sendte I mig baade én og to Gange, hvad jeg trængte til.

17 Ikke at jeg attraar Gaven, men jeg attraar Frugten, som rigelig bliver eder til Fordele.

18 Men nu har jeg faaet alt og har Overskud; jeg har fuldt op nu, da jeg af Epafroditos har modtaget eders Sendelse, en Vellugts-Duft, et velkomment Offer, velbehageligt for Gud.

19 Og min Gud skal efter sin Rigdom fuldelig give eder alt, hvad I trænge til, i Herlighed i Kristus Jesus.

20 Men vor Gud og Fader være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen.

21 Hilser enhver hellig i Kristus Jesus. Brødrene, som ere med mig, hilse eder.

22 Alle de hellige hilse eder, især de af Kejserens Hus.

23 Herrens Jesu Kristi Naade være med eders Aand !

Skat Rørdam NT

Brevet til Filippierne

Brevet til Filippierne
1 2 3 4