Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Galaterne

iste Kapitel.

1 Pavlus, Apostel, ikke af Mennesker, ej heller ved noget Menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde,

2 og alle Brødrene, som ere med mig, hilser Menighederne i Galatien.

3 Naade være med eder og Fred fra Gud Fader og vor Herre Jesus Kristus,

4 som gav sig selv for vore Synder, for at udfri os af den nærværende onde Tidsold, efter vor Guds og Faders Vilje.

5 Ham være Æren i al Evigheds Evighed! Amen.

6 Jeg undrer mig over, at I saa snart ere ved at gaa over fra ham, som kaldte eder til Kristi Naade til et anderledes Evangelium,

7 som dog ikke er et andet, men der er kun somme, der gjøre eder forstyrrede og ville vende op og ned paa Kristi Evangelium.

8 Men dersom endog vi eller en Engel fra Himlen vilde forkynde et andet Evangelium end det, vi have forkyndt eder, være han bandlyst.

9 Som vi før have sagt, siger jeg ogsaa nu igjen: om nogen forkynder eder et andet Evangelium end det, I have modtaget, være han bandlyst.

10 Er det da nu Mennesker, jeg taler til Vilje, eller Gud? eller søger jeg at tækkes Mennesker? Hvis jeg endnu vilde tækkes Mennesker, var jeg ikke en Kristi Tjener.

11 Men jeg lader eder vide, Brødre, at det Evangelium, som er blevet forkyndt af mig, er ikke Menneske-Værk;

12 thi heller ikke jeg har modtaget det eller er bleven undervist derom af noget Menneske, men ved Aabenbarelse af Jesus Kristus.

13 I have jo hørt om min fordums Omgængelse i Jødedommen, at jeg over al Maade forfulgte Guds Menighed og lagde den øde;

14 og jeg gik videre i Jødedommen end mange jævnaldrende blandt mine Landsmænd, idet jeg var langt mere nidkær for mine Fædres Overleveringer.

15 Men da det behagede ham, som har udkaaret mig fra Moders Liv og kaldet mig ved sin Naade,

16 at aabenbare sin Søn i mig, for at jeg skulde forkynde Evangeliet om ham iblandt Hedningerne, da gik jeg ikke i Raad med Kjød og Blod,

17 heller ikke drog jeg op til Jerusalem til dem, der vare Apostle førend jeg, men strags drog jeg bort til Arabien og vendte atter tilbage til Damasks.

18 Dernæst, tre Aar efter, drog jeg op til Jerusalem for at blive kjendt med Kefas, og blev hos ham i femten Dage;

19 men nogen anden af Apostlene saa jeg ikke, men kun Jakob Herrens Broders.

20 Hvad jeg skriver til eder, se, Gud er mit Vidne, at jeg ikke lyver.

21 Derefter kom jeg til Syriens og Kilikiens Landstrøg.

22 Men jeg var af Person endnu ukjendt for Judæas Menigheder i Kristus;

23 kun hørte de sige: han, som tilforn forfulgte os, forkynder nu Troen, som han tilforn vilde lægge øde.

24 Og de priste Gud for mig.

Skat Rørdam NT

Pavlus's Brev til Galaterne

Brevet til Galaterne

1 2 3 4 5 6