Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Galaterne

2det Kapitel.

1 Dernæst, efter fjorten Aars Forløb, drog jeg atter op til Jerusalem med Barnabas og tog tillige Titus med.

2 Men jeg drog derop ifølge en Aabenbaring. Og jeg forelagde dem det Evangelium, som jeg prædiker iblandt Hedningerne, og særskilt gjorde jeg det for de ansete, for at jeg ikke skulde løbe eller have løbet forgjæves.

3 Dog blev end ikke min Ledsager Titus, som var en Græker, nødt til at lade sig omskære,

4 nemlig for de indsnegne falske Brødres Skyld, hvilke havde listet sig ind for at udspejde vor Frihed, som vi have i Kristus Jesus, for at de kunde gjøre os til Trælle.

5 Dem gave vi end ikke et Øjeblik efter for med Undergivenhed, for at Evangeliets Sandhed maatte blive varig hos eder.

6 Men fra deres Side, som ansaas for at være noget, — hvordanne de fordum vare, er mig uden Forskjel; Gud ser ikke paa et Menneskes Person, — mig havde de ansete intet nyt at meddele,

7 men tvært imod, da de saa, at mig var betroet Evangeliet til de uomskaarne, ligesom Peder til de omskaarne, —

8 thi han, som udrustede Peder til Aposteltjeneste for de omskaarne, udrustede ogsaa mig for Hedningerne, —

9 og da de lærte at kjende den Naade, som var given mig, saa gave Jakob og Kefas og Johannes, der ansaas for at være Piller, mig og Barnabas Samfunds-Haandslag, for at vi skulde gaa til Hedningerne, og de til de omskaarne ;

10 kun at vi skulde komme de fattige i Hu, og netop dette beflittede jeg mig ogsaa paa at gjøre.

11 Men da Kefas kom til Antiokia, traadte jeg op imod ham lige i hans øjne, fordi han var domfældt.

12 Thi førend der kom nogle fra Jakob, spiste han sammen med Hedningerne, men da de vare komne, drog han sig tilbage og skilte sig fra dem af Frygt for dem af Omskærelsen;

13 og med ham hyklede ogsaa de øvrige Jøder, saa at endog Barnabas blev reven med af deres Hykleri.

14 Men da jeg saa, at de ikke stode paa rette Fod til Evangeliets Sandhed, sagde jeg til Kefas i alles Paahør: naar du, som er Jøde, lever paa hedensk og ikke paa jødisk Vis, hvor kan du da nøde Hedningerne til at opføre sig som Jøder?

15 Vi ere af Fødsel Jøder og ikke Syndere udaf Hedninger,

16 men da vi vide, at et Menneske ikke retfærdiggjøres udaf Lovs-Gjerninger, men kun ved Kristi Jesu Tro, have ogsaa vi troet paa Kristus Jesus, for at vi maatte vorde retfærdiggjorte udaf Kristi Tros og ikke udaf Lovs-Gjerninger; thi udaf Lovs-Gjerninger vil intet Kjød blive retfærdiggjort.

17 Men dersom vi, idet vi søge at retfærdiggjøres i Kristus, ogsaa selv findes at være Syndere, er saa Kristus en Syndens Tjener?

18 Det være langt fra. Naar jeg nemlig igjen opbygger det samme, som jeg har nedbrudt, saa stiller jeg mig selv frem som Overtræder.

19 Thi jeg for min Del døde ved Loven for Loven, for at jeg maa leve for Gud.

20 Med Kristus er jeg korsfæstet ; og saa er det ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig; og hvad jeg nu lever i Kjødet, lever jeg i Guds Søns Tro, han som elskede mig og gav sig selv hen for mig.

21 Jeg ophæver ikke Guds Naade; thi er Retfærdighed ved Lov, da er jo Kristus død for intet.

Skat Rørdam NT

Pavlus's Brev til Galaterne

Brevet til Galaterne

1 2 3 4 5 6