Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Pavlus's Brev til Galaterne

5te Kapitel.

1 Til Friheden har Kristus frigjort os; staar derfor fast, og lader eder ikke atter spænde i Trældoms Aag.

2 Se, jeg Pavlus siger eder, at dersom I lade eder omskære, gavner Kristus eder intet .

3 Og jeg vidner atter for ethvert Menneske, som lader sig omskære, at han er skyldig at opfylde hele Loven.

4 I ere bortrykte fra Kristus, I som ville retfærdiggjøres ved Lov; I ere faldne ud af Naaden.

5 Thi vi forvente ved Aanden udaf Tro Retfærdigheds Haab.

6 Thi i Kristus Jesus gjælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom gjennem Kjærlighed.

7 I vare godt i Gang; hvem har hindret eder i at være lydige mod Sandheden?

8 Den Overtalelse kom ikke fra ham, som kaldte eder.

9 En liden Surdej syrer hele Dejen.

10 Jeg har den Tillid til eder i Herren, at I ikke ville være anderledes sindede ; men den, som gjør eder forstyrrede, skal bære sin Dom, ihvem han end er.

11 Men jeg, Brødre, om jeg endnu, prædiker Omskærelse, hvi forfølges jeg da endnu? saa er jo Korsets Forargelse gjort til intet.

12 Gid de endog maatte lemlæste sig, de som sætte eder i Oprør!

13 Thi» I, Brødre, bleve kaldede til Frihed; kun maa I ikke bruge Friheden til Anledning for Kjødet, men værer ved Kjærligheden hverandres Tjenere.

14 Thi hele Loven er opfyldt i ét Ord, i dette: »Du skal elske din Næste som dig selv « .

15 Men hvis I bide og æde hverandre, da ser til, at I ikke fortæres af hverandre .

16 Men jeg siger: vandrer efter Aanden, saa fuldbyrde I ikke Kjødets Begjæring.

17 Thi Kjødet begjærer imod Aanden, og Aanden imod Kjødet; disse staa nemlig hinanden imod, for at I ikke skulle gjøre, hvad I faa i Sinde .

18 Men hvis I føres af Aanden, ere I ikke under Lov.

19 Men Kjødets Gjerninger ligge for Dagen, saadanne som Skjørlevned, Urenhed, Uterlighed,

20 Afgudsdyrkelse, Trolddom, Fjendskaber, Kiv, Nid, Hidsighed, selvsyge Rænker, Tvedragt, Partier,

21 Avind, Drukkenskab, Svir og deslige, hvorom jeg forud siger eder, ligesom jeg tilforn har sagt, at de som øve saadanne Ting, skulle ikke arve Guds Rige.

22 Men Aandens Frugts er Kjærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,

23 Sagtmodighed, Afholdenhed. Imod saadanne er der ingen Lov.

24 Men de som høre Kristus Jesus til, have korsfæstet Kjødet samt dets Lidenskaber og Begjæringer.

25 Naar vi leve ved Aanden, da lader os ogsaa vandre efter Aanden.

26 Lader os ikke tragte efter tom Ære, saa. vi ere avindsyge paa hverandre og udæske hverandre .

Skat Rørdam NT

Pavlus's Brev til Galaterne

Brevet til Galaterne

1 2 3 4 5 6