Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Brevet til Hebræerne

1ste Kapitel.

1 Efter at Gud fordum mange Gange og paa mange Maader havde talet til Fædrene i Profeterne,

2 talede han i Sidstningen af disse Dage til os i sin Søn, hvem han satte til Arving af alle Ting, ved hvem han ogsaa skabte Verden,

3 ham som, efterdi han er hans Herligheds Glans og hans Væsens udtrykte Billede og bærer alle Ting med sit. Kraftens Ord, har taget Sæde ved Majestætens højre Haand i det høje efter at have tilvejebragt Renselse fra Synderne,

4 og er bleven saa meget ypperligere end Englene, som det Navn, han har arvet», er herligere end deres.

5 Thi til hvem af Englene sagde han nogensinde: »Min Søn er du, jeg har i Dag født dig« ; og atter: »Jeg vil være hans Fader, og han skal være min Søn«?

6 Naar han derimod atter indfører den førstefødte i Jorderige, hedder det: »Og alle Guds Engle skulle tilbede ham«.

7 Og om Englene hedder det: »Han gjør sine Engle til Vinde og sine Tjenere til Ilds-Lue« ;

8 men om Sønnen: »Din Trone, o Gud, staar i Evighedens Evighed, og Retvishedens Spir er dit Kongedømmes Spir.

9 Du har elsket Retfærdighed og hadet Lovløshed; derfor har Gud, din Gud, salvet dig med Glædens Olie fremfor dine Fæller.

10 Og: »Du, Herre, har i Begyndelsen grundfæstet Jorden, og Himlene ere dine Hænders Gjerninger.

11 De skulle forgaa, men du bliver ved; og alle skulle de ældes som et Klædebon,

12 ja ret som et Klæde skal du sammenrulle dem, og de skulle forvandles; men du er den samme, og dine Aar skulle ikke aflade« .

13 Og til hvem af Englene har han nogensinde sagt: »Sæt dig ved min højre Side, indtil jeg faar lagt dine Fjender som Fodskammel for dine Fødder« ?

14 Ere de ikke alle tjenestegjørende Aander, som udsendes til Tjeneste for deres Skyld, som skulle arve Frelse?

Skat Rørdam NT

Brevet til Hebrærne

Brevet til Hebrærne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13