Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Brevet til Hebræerne

13de Kapitel.

1 Lad Broderkjærligheden blive ved.

2 Glemmer ikke Gjæstevenligheden; thi ved den have nogle uden at vide det givet Engle Herberg.

3 Kommer de bundne i Hu, som vare I medbundne, dem der mishandles, som de, der ogsaa selv ere i et Legeme.

4 Ægteskabet være æret iblandt alle. Og Ægtesengen ubesmittet; thi Skjørlevnere og Horkarle vil Gud dømme.

5 Eders Færd være fri for Pengegjerrighed; nøjes med det, I have. Thi han har selv sagt: »Jeg skal ikke slippe dig og ingenlunde forlade dig«,

6 saa at vi sige med frit Mod: »Herren er min Hjælper, jeg vil ikke frygte; hvad kan et Menneske gjøre mig«?

7 Kommer eders Ledere i Hu, dem som talede Guds Ord til eder; betragter deres Levneds Udgang, og efterligner saa deres Tro.

8 Jesus Kristus er i Gaar og i Dag den samme og i al Evighed.

9 Lader eder ikke drive bort af mangehaande og fremmede Lærdomme; thi det er godt, at Hjærtet stadfæstes ved Naade, og ikke ved Mads, hvoraf de, der holde sig dertil, ingen Gavn have haft.

10 Vi have et Alter, af hvilket de, som gjøre Tjeneste ved Teltet, ikke have Lov til at æde.

11 Thi de Dyr, hvis Blod ved Ypperstepræsten bæres ind i Helligdommen som Syndoffer, deres Kroppe opbrændes udenfor Lejren.

12 Derfor led ogsaa Jesus udenfor Porten for at helliggjøre Folket ved sit eget Blod.

13 Saa lader os da gaa ud til ham udenfor Lejren, bærende hans Forsmædelse;

14 thi vi have ikke her en blivende Stad, men det er den tilkommende, vi attraa.

15 Lader os da ved ham stadig frembære Lovprisnings-Offer til Gud, det vil sige, Frugt af Læber, som prise hans Navn.

16 Men glemmer ikke at gjøre vel og at meddele; thi i saadanne Ofre har Gud Velbehag.

17 Lyder eders Ledere og retter eder efter dem; thi de vaage over eders Sjæle som de, der skulle aflægge Regnskab for at de maa gjøre dette med Glæde og ikke sukkende ; thi dette er eder ikke gavnligt.

18 Beder for os; thi vi ere visse paa, at vi have en god Samvittighed, idet vi ønske at vandre rettelig i alle Ting.

19 Og jeg formaner eder end ydermere til at gjøre dette, for at jeg des snarere kan gjengives til eder.

20 Men Fredens Gud, som i Kraft af en evig Pagts Blod har ført Faarenes store Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde,

21 han gjøre eder fulddygtige i alt godt til at gjøre hans Vilje, idet han virker i os, hvad der er tækkeligt i hans øjne, ved Jesus Kristus: ham være Æren i Evighedernes Evigheder! Amen.

22 Men jeg formaner eder, Brødre, finder eder i dette Formaningens Ord; thi jeg har jo skrevet til eder i Korthed.

23 Vider, at vor Broder Timoteos er bleven løsladt; sammen med ham vil jeg se eder, dersom han snart kommer.

24 Hilser alle eders Ledere og alle de hellige. De fra Italien hilse eder.

25 Naaden være med eder alle!

Skat Rørdam NT

Brevet til Hebrærne

Brevet til Hebrærne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13