Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Brevet til Hebræerne

2det Kapitel.

1 Derfor bør vi saa meget mere give Agt paa det, vi have hørt , for at vi ikke skulle gaa glip deraf.

2 Thi naar det Ord, som blev talet ved Engle, stod urygget, og enhver Overtrædelse og Ulydighed fik tilbørlig Gjengjældelse,

3 hvorledes skulle saa vi undslippe, om vi forsmaa saa stor en Frelse, som, efter først at være bleven forkyndt ved Herren, blev bragt stadfæstet til os af dem, der havde hørt ham,

4 idet Gud vidnede med baade ved Tegn og Undere og mangehaande Kraft-Gjerninger og ved den Hellig-Aands Gaver, uddelte efter hans Vilje.

5 Thi det var ikke Engle , han underlagde det tilkommende Jorderige, som vi tale om.

6 Men en har et Steds vidnet og sagt: »Hvad er et Menneske, at du kommer ham i Hu, eller en Menneske-Søn, at du ser til ham?

7 Du gjorde ham lidet ringere end Engle, med Herlighed og Ære kronede du ham: alle Ting lagde du under hans Fødder«.

8 Idet han nemlig underlagde ham alle Ting, undtog han intet, som ikke er ham underlagt. Nu se vi imidlertid endnu ikke alle Ting ham underlagte; men ham, der var gjort lidet ringere end Engle,

9 Jesus, ham se vi, fordi han led Døden, kronet med Herlighed og Ære, for at han af Guds Naade maa have smagt Døden for enhver.

10 Thi det sømmede sig ham, for hvis Skyld alle Ting ere, og ved hvem alle Ting ere, naar han førte mange Sønner til Herlighed, at fuldkomme deres Frelses Ophavsmand gjennem Lidelser.

11 Thi baade den, som helliggjør, og de, som helliggjøres, ere alle udaf én; desaarsag skammer han sig ikke ved at kalde dem Brødre,

12 idet han siger: »Jeg vil forkynde dit Navn for mine Brødre, midt i Menigheden vil jeg lovsynge dig«.

13 Og atter: »Jeg vil sætte min Lid til ham«. Og atter: ”Se, her er jeg og de Børn, som Gud har givet mig.

14 Efterdi da Børnene ere fælles om Blod og Kjød, blev ogsaa han . i lige Maade delagtig i samme, for at han ved Døden kunde gjøre ham magtesløs, som har Dødens Vælde, det er Djævelen,

15 og befri alle dem, som ved Døds-Frygt hele deres Levetid holdtes i Trældom.

16 Thi det er jo ikke Engle, han tager sig af, men Abrahams Sæd tager han sig af.

17 Derfor maatte han i alle Maader vorde sine Brødre lig, for at vorde en barmhjærtig og trofast Ypperstepræst i Guds Tjeneste, til at udsone Folkets Synder.

18 Thi derved, at han har lidt ved 18 selv at blive fristet, kan han komme dem til Hjælp, som fristes.

Skat Rørdam NT

Brevet til Hebrærne

Brevet til Hebrærne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13