Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Brevet til Hebræerne

3dje Kapitel.

1 Derfor, I hellige Brødre, delagtige i himmelsk Kaldelse, giver Agt paa vor Bekjendelses Udsending og Ypperstepræst Jesus,

2 tro som han var mod den, der gjorde ham dertil, ligesom ogsaa Moses var det i hele hans Hus.

3 Thi han er agtet værdig til større Herlighed end Moses, saa vist som den, der har bragt Huset i Stand, har større Ære end Huset.

4 Thi ethvert Hus bringes i Stand af nogen; men den, som har bragt Alting i Stand, er Gud.

5 Og Moses var tro i hele hans Hus som en Tjener, til Vidnesbyrd om det, der skulde tales,

6 men Kristus er det som Søn over hans Hus ; og hans Hus ere vi, dersom vi fastholde Haabets Frimodighed og Ros urygget indtil Enden.

7 Derfor, alt som den Hellig-Aand siger, »I Dag, naar I høre hans Røst,

8 saa forhærder ikke eders Hjærter som i Forbitrelsen, ligesom paa Fristelsens Dag i ørken,

9 hvor eders Fædre fristede mig ved at sætte mig paa Prøve, og de saa dog mine Gjerninger i fyrretyve Aar.

10 Derfor harmedes jeg paa denne Slægt og sagde: altid fare de vild med Hjærtet, ja de kjendte ikke mine Veje;

11 saa jeg svor i min Vrede: de skulle ikke gaa ind til min Hvile« .

12 Ser til, Brødre, at der ikke i nogen af eder skal være et ondt Vantroens Hjærte, saa han falder fra den levende Gud;

13 men formaner hverandre hver Dag, saa længe som dette i Dag« lyder, for at ikke nogen af eder skal forhærdes ved Syndens Bedrag.

14 Thi vi ere blevne delagtige i Kristus saafremt vi fastholde Begyndelsen til vor Tillidsfuldhed urygget indtil Enden,

15 imedens` der siges: »i Dag, naar I høre hans Røst, saa forhærder ikke eders Hjærter som i F'orbitrelsen«.

16 Thi hvem vare de, som »forbitrede«, endskjønt de hørte? Var det ikke alle dem, der vare gaaede ud af Ægypten ved Moses ?

17 Og paa hvem »harmedes« han i fyrretyve Aar? Mon ikke paa dem, der havde syndet, hvis døde Kroppe faldt i Ørken ?

18 Og til hvem »svor han, at de ikke skulde gaa ind til hans Hvile«, uden til dem, der havde været ulydige?

19 Og vi se, at de ikke kunde gaa derind for Vantros Skyld.

Skat Rørdam NT

Brevet til Hebrærne

Brevet til Hebrærne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13