Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Brevet til Hebræerne

4de Kapitel.

1 Saa lader os da, naar der endnu staar en Forjættelse tilbage om at indgas til hans Hvile, vogte os for, at nogen af eder skulde synes at være kommen bag efter.

2 Thi vi have ogsaa faaet det gode Budskab ligesaa vel som hine; men Ordet, som de hørte, gavnede ikke dem, fordi det ikke var sammensmeltet med Troen hos dem, der hørte det.

3 Vi gaa nemlig ind til Hvilen, vi som ere komne til Troen, alt . som han har sagt: »Saa jeg svor i min Vrede: de skulle ikke gaa ind til min Hvile«, omendskjønt Gjerningerne vare fuldbragte fra Verdens Grundlæggelse af.

4 Thi han har et Steds sagt saaledes om den syvende Dag: »Og Gud hvilede paa den syvende Dag fra alle sine Gjerninger« ;

5 og atter paa dette Sted: »De skulle ikke gaa ind til min Hvile«.

6 Efterdi der altsaa staar tilbage, at nogle skulle gaa ind til den, og de, som først fik det gode Budskab, ikke gik ind for deres Ulydigheds Skyld,

7 saa fastsætter han atter en Dag »i Dag«, idet han ved David siger saa lang en Tid derefter, alt som ovenfor er sagt : »I Dag, naar I høre hans Røst, saa forhærder ikke eders Hjærter«.

8 Thi hvis Josva havde skaffet dem Hvile, vilde han ikke tale om en anden Dag siden efter.

9 Altsaa staar der en Sabbatshvile tilbage for Guds Folk.

10 Thi hvo som er gaaet ind til hans Hvile, ogsaa han har faaet Hvile fra sine Gjerninger, ligesom Gud fra sine.

11 Saa lader os da gjøre vor Flid for at gaa ind til den Hvile, for at ikke nogen skal falde efter det samme Ulydighedens Forbillede.

12 Thi Guds Ord er levende og virkekraftigt og hvassere end noget tveegget Sværd og trænger igjennem lige til at gjøre Skjel i Sjæl og Aand, baade i Ledemod og Marv, og dømmer over Hjærtets Tanker og Raad.

13 Og ingen Skabning er usynlig for hans Aasyn, men alle Ting ere nøgne og udspilede for hans Øjne, hvem vi staa til Regnskab.

14 Da vi altsaa have en stor Ypperstepræst, som er gaaet igjennem Himlene, Jesus Guds Søn, saa lader os holde fast ved Bekjendelsen.

15 Thi vi have ikke en Ypperstepræst, som ingen Medlidenhed kan have med vore Skrøbeligheder, men en, som er fristet i alle Maader i Lighed med os, uden Synd

.

16 Saa lader os da med Frimodighed træde frem til Naadens Trone, for at vi maa faa Barmhjærtighed og finde Naade til Hjælp i rette Tid.

Skat Rørdam NT

Brevet til Hebrærne

Brevet til Hebrærne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13