Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Brevet til Hebræerne

6te Kapitel.

1 Derfor lader os lade Kristi Begyndelses-Ord ligge og føres til det voksne Stade, saa vi ikke atter lægge Grundvold med Omvendelse fra døde Gjerninger og Tro paa Gud,

2 Lære om Døbelser og Haandspaalæggelse, dødes Opstandelse og evig Dom.

3 Ja dette ville vi gjøre, saafremt Gud tilsteder det.

4 Thi dem, som én Gang ere blevne oplyste og have smagt den himmelske Gave og ere blevne delagtige i den Hellig-Aand

5 og have smagt Guds det gode Ord og den tilkommende Tidsolds Kræfter, og som ere faldne fra, dem er det umuligt atter at forny til Omvendelse

6 idet de selv igjen korsfæste sig Guds Søn og stille ham til Spot

7 Thi den Jord, som har drukket Regnen, der ofte falder paa den, og som frembringer Vækster tjenlige for dem, for hvem den ogsaa dyrkes, faar Del i Velsignelse fra Gud;

8 naar den derimod bærer Tome og Tidsler, duer den ikke og er Forbandelse nær, og Enden med den bliver at brændes.

9 Men om eder, I elskede, ere vi forvissede om det, som bedre er, og som har Frelse i Følge, selv om vi tale saaledes.

10 Thi Gud er ikke uretfærdig, saa han skulde glemme eders Gjerning og den Kjærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent de hellige og tjene dem.

11 Men vi attraa, at enhver af eder maa udvise den samme Iver for den fulde Vished i Haabet indtil Enden,

12 for at I ikke skulle vorde sløve, men stræbe at ligne dem, der ved Tro og Langmodighed arve Forjættelserne.

13 Thi da Gud havde givet Abraham Forjættelsen, svor han ved sig selv, efterdi han ingen større kunde sværge ved, og sagde:

14 »Sandelig, jeg vil storlig velsigne dig og meget mangfoldiggjøre dig« .

15 Og saaledes opnaaede han Forjættelsen, da han langmodig havde ventet.

16 Thi Mennesker sværge ved en større, og Eden er dem en Ende paa al Indsigelse, til Stadfæstelse.

17 Derfor, da Gud end ydermere vilde vise Forjættelsens Arvinger, hvor uryggeligt hans Raad er, traadte han imellem med en Ed ,

18 for at vi ved to uryggelige Ting, i hvilke Gud umuligt kan have løjet, skulle have en kraftig Formaning, vi som have taget Tilflugt til at gribe det Haab, som ligger for os,

19 hvilket vi have som et Sjælens Anker, der er trygt og fast og gaar ind indenfor Forhænget,

20 hvor Jesus som Forløber er gaaet ind for os, idet han er bleven Ypperstepræst i Evighed efter Melkisedeks Vis.

Skat Rørdam NT

Brevet til Hebrærne

Brevet til Hebrærne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13