Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Brevet til Hebræerne

7de Kapitel.

1 Thi denne Melkisedek, Konge i Salem, den højeste Guds Præst, han som gik Abraham i Møde, da han vendte tilbage fra Kongernes Nederlag, og som velsignede ham,

2 han hvem Abraham ogsaa tildelte Tiende af alt, og som først, naar hans Navn udlægges, er Retfærdigheds Konge, dernæst ogsaa Salems Konge, det vil sige, Freds Konge,

3 uden Fader, uden Moder, uden Slægtregister, baade uden Dages Begyndelse og uden Livs Ende, men gjort lig med Guds Søn —: han vedbliver at være Præst for bestandig.

4 Skuer dog, hvor stor han var, hvem endog Abraham, Stammefaderen, gav Tiende af Byttet.

5 Og de af Levis Sønner, som faa Præstetjeneste, have vel et Bud om efter Loven at tage Tiende af Folket, det vil sige af deres Brødre, endskjønt disse ere udgangne af Abrahams Lænd;

6 men han, som ikke hører til deres Stamtræ, har taget Tiende af Abraham og har velsignet ham, som havde Forjættelserne.

7 Men det er uden al Modsigelse det ringere, som velsignes af det ypperligere.

8 Og her er det dødelige Mennesker, som tage Tiende, men der er det en, om hvem der vidnes, at han lever .

9 Og gjennem Abraham har saa at sige endog Levi, som tager Tiende, givet Tiende;

10 thi han var endnu i sin Faders Lænd, den Gang Melkisedek gik ham i Møde.

11 Hvis der nu var Fuldkommelse at faa ved det levitiske Præstedømme, — paa det hviler nemlig Loven, som Folket har faaet, — hvad trængtes der da mere til, at en anden Præst skulde opstaa efter Melkisedeks Vis, og ikke nævnes efter Arons Vis?

12 Naar Præstedømmet omskiftes, sker der jo nødvendigvis ogsaa Omskiftelse af Lov.

13 Thi han, som dette siges om, har været Led af en anden Stamme, af hvilken ingen har varetaget Alteret.

14 Det er nemlig klart, at vor Herre er oprunden af Juda, og for den Stammes Vedkommende har Moses ikke talt noget om Præster.

15 Og det er end ydermere soleklart, naar der i Lighed med Melkisedek opstaar en anden Præst,

16 som ikke er bleven det ifølge et kjødeligt Buds Lov, men ifølge et uopløseligt Livs Kraft.

17 Thi han faar det Vidnesbyrd: »Du er Præst i Evighed efter Melkisedeks Vis«.

18 Vel bliver nemlig et forudgaaende Bud sat ud af Kraft, fordi det er magtesløst og unyttigt, —

19 thi Loven har ikke ført noget til Fuldkommelse, — men der indføres et bedre Haab, ved hvilket vi komme nær til Gud.

20 Og saa vist som det ikke skete uden Ed, — thi hine ere blevne Præster uden Ed,

21 men denne med en Ed ved ham, der siger til ham: »Herren svor, og ej skal han angre det: du er Præst i Evighed« , -

22 saa vist er det ogsaa en bedre Pagt, Jesus er bleven Borgen for.

23 Og hine ere blevne mange Præster, fordi de ved Døden hindredes i at vedblive;

24 men det Præstedømme, som han har, er uforgængeligt, fordi han bliver i Evighed;

25 derfor mægter han ogsaa helt og holdent at frelse dem, der ved ham træde frem til Gud, saasom han alle Tider lever til at gaa i Forbøn for dem.

26 Thi for os sømmede sig ogsaa en saadan Ypperstepræst, som er hellig, ménløs, ubesmittet. adskilt fra Syndere og ophøjet over Himlene,

27 en som ikke Dag efter Dag er nødt til, ligesom Ypperstepræsterne, først at frembære Ofre for sine egne Synder, derefter for Folkets; dette gjorde han nemlig én Gang for alle, idet han ofrede sig selv.

28 Thi Loven indsætter til Ypperstepræster Mennesker, som have Skrøbelighed; men den Eds Ord, der kom efter Loven, indsætter en Søn, som er fuldkommet i Evighed.

Skat Rørdam NT

Brevet til Hebrærne

Brevet til Hebrærne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13