Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Brevet til Hebræerne

8de Kapitel.

1 Men en hovedsag i det, her tales om, er dette: vi have saadan en Yppesrtepræst , som har taget Sæde paa højre Side af Majestætens Trone i Himlene,

2 hvor han gjør Præstegjerning i Helligdommen og i det sande Telt, det som Herren og intet Menneske har rejst.

3 Thi enhver Ypperstepræst indsættes til at frembære Gaver og Slagtofre ; derfor er det nødvendigt, at ogsaa denne maa have noget at frembære.

4 Hvis han nu var paa Jorden, var han ikke engang Præst, efterdi der her er dem, som efter Loven frembære Gaverne;

5 og disse gjøre jo Tjeneste for et Afbillede og en Skygge af det himmelske, alt som Guds Svar lød til Moses, da han skulde til at bringe Teltet i Stand: »Se til, siger han nemlig, at du gjør Alting efter det Forbillede, som blev vist dig paa Bjærget«.

6 Men nu har han faaet et fortrinligere Præste-Hverv, saa vist som det ogsaa er en bedre Pagt, han er Mægler for, thi den er grundet paa bedre Forjættelser.

7 Hvis nemlig hin første Pagt var ankefri, vilde der ikke blive søgt Sted for en anden.

8 Thi han anker derpaa og siger til dem: »Se, de Dage komme, siger Herren, da jeg vil slutte en ny Pagt med Israels Hus og med Judas Hus;

9 ikke ligesom den Pagt, jeg gjorde med deres Fædre paa den Dag, da jeg tog dem ved Haanden for at føre dem ud af Ægyptens Land; thi de bleve ikke i min Pagt, og jeg slog Haanden af dem, siger Herren.

10 Thi dette er den Pagt, som jeg vil oprette med Israels Hus efter de Dage, siger Herren: jeg vil give mine Love i deres Sind, og paa deres Hjærte vil jeg skrive dem, og jeg vil være deres Gud, og de skulle være mit Folk.

11 Og de skulle ikke lære hver sin Medborger og hver sin Broder og sige: kjend Herren! Thi alle skulle de kjende mig, baade de smaa og de store iblandt dem.

12 Thi jeg vil være naadig mod deres Uretfærdigheder, og deres Syndero vil jeg ikke mere komme i Hu«.

13 Idet han siger ”en ny”, har han erklæret den første for gammel; men det, som bliver gammelt og ældes, er nær ved at forsvinde.

Skat Rørdam NT

Brevet til Hebrærne

Brevet til Hebrærne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13