Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Brevet til Hebræerne

9de Kapitel.

1 Nu havde vel ogsaa den første Pagt Anordninger for Gudstjenesten og sin jordiske Helligdom.

2 Der blev nemlig indrettet et Telt, det forreste, hvori der var Lysestagen og Bordet og Skuebrødene, det som kaldes det Hellige. -

3 Og bag ved det andet Forhæng var det Telt, . som kaldes det Allerhelligste,

4 hvortil der hørte et gyldent Røgelsealter og Pagtens Ark, overalt overdragen med Guld, hvori en Guld-Krukke med Manna og Arons Stav, som havde blomstret, og Pagtens Tavler;

5 og ovenpaa den Herligheds-Keruberne, der overskyggede Soningsdækket, om hvilke Ting der ikke nu kan tales enkeltvis.

6 Men medens disse Ting ere saaledes indrettede, gaa Præsterne stadig ind i det forreste Telt og udføre deres Gudstjenester;

7 ind i det andet derimod gaar alene Ypperstepræsten én Gang om Aaret, ikke uden Blod, som han frembærer for sig selv og for Folkets Forseelser.

8 Og hermed giver den Hellig-Aand dette tilkjende, at Vejen til Helligdommen endnu ikke er aabenbar, saa længe det forreste Telt endnu staar paa sit Steds;

9 thi dette er et Sindbillede paa den nærværende Tid, og hertil svarer, at der frembæres Gaver og Ofre, som ikke mægte efter Samvittighedens Krav at fuldkomme den, der dyrker Gud dermed,

10 men som tilligemed Mad og Drikke og forskellige Tvættelser kun ere Anordninger for Kjødet, paalagte indtil Rettelses-Tiden.

11 Men da Kristus var kommen som Ypperstepræst for de tilkommende Goder, gik han igjennem det større og fuldkomnere Telt, som ikke er gjort med Hænder, det vil sige, som ikke tilhører denne Skabning,

12 heller ikke ved Blod af Bukke og Øksne, men ved sit eget Blod én Gang ind i Helligdommen efter at have vundet en evig Forløsning.

13 Thi naar Blodet af Bukke og Tyre og Aske af en Kvie, som stænkes paa dem, der ere blevne urenes, helliger til Kjødets Renhed,

14 hvor meget mere skal da Kristi Blod, han som ved en evig Aand frembar sig selv lydeløs til Gud, rense vor Samvittighed fra døde Gjerninger til at dyrke den levende Gud!

15 Og derfor er han Mægler for en ny Pagt, for at de kaldede, naar Død har fundet Sted til Gjenløsning fra Overtrædelserne under den første Pagt, skulle modtage Forjætteleen, den evige Arv.

16 Thi hvor der er en Arvepagt, maa Arveladerens Død nødvendigvis være vitterlig.

17 En Arvepagt er nemlig uryggelig efter døde, saasom den aldrig træder i Kraft, medens Arveladeren lever.

18 Derfor er heller ikke den første Pagt bleven indviet uden Blod.

19 Thi da ethvert Bud var efter Loven forkyndt af Moses for hele Folket, tog han Blodet af Okserne og Bukkene tilligemed Vand og Skarlagen-Uld og Isop og stænkede baade paa selve Bogen og paa hele Folket

20 og sagde: »Dette er den Pagts Blod, som Gud har anordnet for eder« .

21 Ogsaa Teltet og alle Guds-tjenestens Redskaber stænkede han ligeledes med Blodet.

22 Og det er nær ved, at Alting efter Loven renses ved Blod, og at der ikke sker Forladelse uden Blodsudgydelse.

23 Det var altsaa nødvendigt, at Afbillederne af, hvad der er i Himlene, skulde renses herved, men selve det himmelske ved bedre Ofre end disse .

24 Thi det var ikke i en med Hænder gjort Helligdom, et Modbillede til den sande, at Kristus gik ind, men ind i selve Himlen, for nu at fremtræde for Guds Aasyn for os.

25 Ikke heller var det for at frembære sig selv mange Gange, ligesom Ypperstepræsten hvert Aar gaar ind i Helligdommen med fremmed Blod; ellers maatte han jo have lidt mange Gange fra Verdens Grundlæggelse af.

26 Men nu er han én Gang for alle ved Tidernes Fuldendelse aabenbaret for at bortskaffe Synden ved sit Offer.

27 Og saa vist som der for Menneskene er bestemt én Gang at dø, og derefter Dom,

28 saa vist skal ogsaa Kristus, efter at han én Gang er bleven frembaaret for at bort-bære manges Synder, anden Gang komme til Syne uden Synd til Frelse for dem, der vente paa ham.

Skat Rørdam NT

Brevet til Hebrærne

Brevet til Hebrærne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13