Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Jakobs Brev

1ste Kapitel.

1 Jakob, Guds og Herrens Jesu Kristi Tjener, hilser de tolv Stammer i Adspredelsen.

2 Agter det for idel Glæde, mine Brødre, naar I stedes i mangehaande Fristelser,

3 idet I vide, at eders fuldprøvede Tro virker Udholdenhed.

4 Men Udholdenheden bør have fuldkommen Gjerning, for at I maa være fuldkomne og uden Brøst, saa I ikke staa tilbage i noget.

5 Men om nogen af eder fattes Visdom, da bede han derom til Gud, som giver alle rundhaandet og uden Bebrejdelser, saa skal den gives ham.

6 Men han skal bede i Tro, uden at tvivle; thi den som tvivler, ligner en Bølge paa Hav, der drives og tumles af Vinden.

7 Ikke maa det Menneske mene, at han skal faa noget af Herren,

8 en tvesindet Mand som han er, ustadig i alle sine Veje.

9 Men. den Broder, som er ringe, rose sig af sin Højhed,

10 og den rige af sin Ringhed, thi han skal forgaa som Græssets Blomst.

11 Thi Solen gaar op med sin Hede og hentørrer Græsset, og dets Blomst falder af, og dens skjønne Udseende gaar tabt; saaledes skal ogsaa den rige visne i sine Veje.

12 Salig er den Mand, som holder Fristelse ud; thi naar han har staaet sin Prøve, skal han faa Livets Krans, som Gud har forjættet dem, der elske ham.

13 Ingen maa, naar han fristes, sige: det er af Gud jeg fristes; thi Gud kan ikke fristes af ondt, og selv, frister han ingen.

14 Men enhver fristes, idet han drages og lokkes af sin egen Lyst;

15 derefter, naar Lysten har undfanget, føder den Synd, og naar Synden er fuldvoksen, føder den Død.

16 Farer ikke vild, mine elskede Brødre!

17 Al god Gave og al fuldkommen Gave kommer ovenfra ned fra Lysenes Fader, hos hvem der ikke findes Forandring eller skiftende Overskyggelse

18 Fordi han vilde det, fødte han os ved et Sandheds Ord, for at vi skulle være en Førstegrøde af hans Skabninger.

19 Det vide I, mine elskede Brødre. Men hvert Menneske være snar til at høre, sen til at tale, sen til Vrede;

20 thi Mands Vrede virker ikke Retfærdighed for Gud'.

21 Derfor aflægger enhver Urenhed og Levning af Vanart, og modtager med Sagtmodighed det indplantede Ord, som mægter at frelse eders Sjæle .

22 Men vorder Ordets Gjørere, og ikke alene dets Hørere, hvormed I forregne eder.

23 Thi om nogen er Ordets Hører og ikke dets Gjører, da ligner han en Mand, som betragter sit naturlige Ansigt i et Spejl.

24 Thi han betragtede sig selv og gik bort og glemte strags, hvordan han vare.

25 Men den, der skuer ind i Frihedens fuldkomne Lov og bliver ved dermed, saa han ikke bliver en glemsom Hører, men en Gjerningens Gjører, han skal være salig i sin Gjøren.

26 Om nogen mener at være en Gudsdyrker, og han ikke tøjler sin Tunge, men bedrager sit eget Hjærte, hans Gudsdyrkelse er forfængelig.

27 En ren og ubesmittet Gudsdyrkelse i Guds og Faderens Øjne er dette, at besøge faderløse og Enker i deres Trængsel, at holde sig selv uplettet af Verden.

Skat Rørdam NT

Jakob og hans Brev
1 2 3 4 5

Jakob og hans Brev