Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Jakobs Brev

2det Kapitel.

1 Mine Brødre, haver ikke vor Herres Jesu Kristi, Herlighedens Herres Tro med Persons-Anseelse.

2 Dersom der nemlig kommer ind i eders Synagoge en Mand med Guldring paa Fingeren i pragtfuld Klædning, og en fattig i skiden Klædning ogsaa kommer derind,

3 og da se paa ham, der bærer den pragtfulde Klædning, og sige: sæt du dig her i Mag! og til den fattige sige I: staa du der! eller: sæt dig nede ved min Fodskammel! —

4 tvivlede I da ikke hos eder selv og bleve Dommere med onde Tanker?

5 Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?

6 Men I have vanæret den fattige! Er det ikke de rige, som underkue eder, og dem, der drage eder for Domstolene?

7 Er det ikke dem, der bespotte det skjønne Navn, som er nævnet over eder?

8 Vist nok. dersom I opfylde Kongeloven efter Skriften: »Du skal elske din Næste som dig selv, gjøre I ret;

9 men anse I Personer, øve I Synd, og I rammes af Loven som Overtrædere.

10 Thi hvo som holder hele Loven, men støder an i ét Stykke, har forsyndet sig i alle.

11 Thi han, som sagde: »Du maa ikke bedrive Hor», sagde ogsaa: »Du maa ikke myrde. Og om du end ikke bedriver Hor, men myrder, er du bleven en Lov-Overtræder.

12 Taler saaledes og gjører saaledes, som de der skulle dømmes ved en Frihedens Lov.

13 Thi Dommen er ubarmhjærtig mod den, der ikke har øvet Barmhjærtighed; Barmhjærtighed ænser ikke Dom.

14 Hvad gavner det, mine Brødre, dersom en siger, at han har Tro, men har ikke Gjerninger? mon den Tro kan frelse ham?

15 Dersom en Broder eller Søster er nøgen og mangler den daglige Føde,

16 og en af eder siger til dem: gaar bort i Fred, varmer eder og mætter eder! uden at I give dem, hvad Legemet har fornødent, hvad gavner saa det?

17 Saaledes ogsaa Troen, dersom den ikke har Gjerninger, er den død i sig selv.

18 Ja, man kunde sige: du har Tro, og jeg har Gjerninger; vis mig da din Tro uden Gjerningerne, saa skal jeg udaf mine Gjerninger vise dig min Tro.

19 Du tror, at Gud er en; du gjør ret; ogsaa Uaanderne tro det og grue.

20 Men vil du forstaa, du tomme Menneske, at Troen uden Gjerningerne er unyttig ?

21 Blev ikke vor Fader Abraham retfærdiggjort udaf Gjerninger, da han frembar sin Søn Isak paa Alteret?

22 Du ser, at Troen samvirkede med hans Gjerninger, og udaf Gjerningerne fuldkommedes Troen,

23 og Skriften opfyldtes, som siger: Og Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til Retfærdighed, og han blev kaldt Guds Ven.

24 I se, at det er udaf Gjerninger, et Menneske retfærdiggjøres, og ikke udaf Tro alene.

25 Og ligeledes Skjøgen Rahab, blev hun ikke retfærdiggjort udaf Gjerninger. ved at modtage Sendebuddene og slippe dem ud ad en anden Vej ?

26 Thi ligesom Legemet uden Aand er dødt, saaledes er ogsaa Troen uden Gjerninger død.

Skat Rørdam NT

Jakob og hans Brev
1 2 3 4 5

Jakob og hans Brev