Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Jakobs Brev

3dje Kapitel.

1 Vorder ikke i Mængde lærere, mine Brødre; I vide, at vi ville faa en des svarere dom.

2 Thi vi støde alle an i mange Stykker; om en ikke støder an i Tale, da er han en fuldkommen Mand, mægtig til ogsaa at tøjle hele sit Legemet.

3 Hestene lægge vi jo Bidsler i Munde, for at de skulle lystre os; saa styre vi ogsaa hele deres Legeme.

4 Se, ogsaa Skibene, saa store som de ere, og saa haarde Vinde de drives af, styres af saa lille et Ror, hvorhen Styrmandens Hu staar.

5 Saaledes ogsaa Tungen, den er et lidet Lem, og den kommer store Ting afsted. Se, hvor ringe en Ild der tænder saa stor en Skov i Brand!

6 Ogsaa Tungen er en Ild; som en Verden af Uretfærdighed træder Tungen op iblandt vore Lemmer, den besmitter hele Legemet og sætter Tilværelsens Hjul i Brand og sættes selv i Brand af Helvede.

7 Thi enhver Natur, baade Dyrs og Fugles, baade Krybs og Havdyrs, tæmmes og er tæmmet af Menneske-Naturen;

8 men Tungen kan intet Menneske tæmme, — dette rastløse Onde, fuldt af dødelig Forgift!

9 Med den velsigne vi Herren og Faderen, og med den forbande vi Mennesker, som ere skabte efter Guds Lighed!

10 Af den samme Mund udgaar Velsignelse og Forbandelse! Det bør ikke, mine Brødre, gaa saaledes til.

11 Kan vel Kilden udaf samme Væld lade fersk og besk Vand udvælde?

12 Kan vel et Figentræ, mine Brødre, bære Oliven, eller en Vinstok Figener? Heller ikke kan en Saltkilde give fersk Vand.

13 Hvem er viis og forstandig iblandt eder? Han vise sine Gjerninger udaf sit gode Levned i Visdoms Sagtmodighed.

14 Men hvis I have bitter Avind og Selvsyge i eders Hjærte, saa skulle I ikke prale mod Sandheden og lyve imod den'.

15 Den Visdom kommer ikke ned ovenfra, men er jordisk, sjælelig , djævelsk.

16 Thi hvor der er Avind og Selvsyge, der er Ustyr og alskens daarlig Færd.

17 Men Visdommen ovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, billig, føjelig, fuld af Barmhjærtighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt.

18 Og Retfærdigheds Frugt saas i Fred for dem, der stifte Fred.

Skat Rørdam NT

Jakob og hans Brev
1 2 3 4 5

Jakob og hans Brev