Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Jakobs Brev

4de Kapitel.

1 Hvoraf kommer der Krige, og hvoraf Stridigheder iblandt 1 eder? Mon ikke heraf: af eders Lyster, som føre Krig i eders Lemmer ?

2 I attraa, og I have ikke; I myrde og misunde, og I kunne ikke opnaa; I strides og kriges; I have ikke, fordi I ikke bede.

3 I bede, og I faa ikke, efterdi I bede ilde, for at I kunne øde det op i eders Nydelser.

4 I utro! vide I ikke, at Venskab med Verden er Fjendskab mod Gud! Hvo som altsaa vil være Verdens Ven, gjør sig til Guds Fjende.

5 Eller mene I, at Skriften siger det hen i Vejret? Med Nidkjærhed attraar han den Aand, han gav Bolig i os;

6 men des større er saa den Naade han giver. Derfor hedder det: .Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade«.

7 Saa underkaster eder da under Gud. Men staar Djævelen imod, saa skal han fly fra eder;

8 holder eder nær til Gud, saa skal han holde sig nær til eders. Renser Hænderne, I Syndere, og lutrer Hjærterne, I tvesindede .

9 Værer kummerfulde og sørger og græder, eders Latter vorde vendt til Sorg, og eders Glæde til Modfaldenhed .

10 Ydmyger eder for Herren, saa skal han ophøje eder.

11 Taler ikke ilde om hverandre, Brødre. Hvo som taler ilde om en Broder eller dømmer sin Broder, taler ilde om Loven og dømmer Loven ; men dømmer du Loven, er du ikke Lovens Gjører, men dens Dommer.

12 En er Lovgiveren og Dommeren, han som mægter at frelse og at ødelægge; men du, hvem er du, som dømmer din Næste?

13 Nu I, som sige : i Dag eller i Morgen ville vi rejse til den By, og vi ville blive der et Aar og kjøbslaa og have Vinding!

14 I som ikke vide, hvad der er i Morgen! Thi hvordan er eders Liv? I ere jo en Damp, som er til Syne en liden Tid og derefter forsvinder.

15 Istedenfor at 1 skulde sige: dersom Herren vil, saa leve vi, og vi ville gjøre dette eller hint.

16 Men nu rose I eder i eders Stortalenhed; al saadan Ros er ond.

17 Den altsaa, som ved at gjøre det rette og ikke gjør det, for ham er det Synd.

Skat Rørdam NT

Jakob og hans Brev
1 2 3 4 5

Jakob og hans Brev