Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Jakobs Brev

5te Kapitel.

1 Og nu I, som ere rige: græder og hyler over de Ulykker, 1 som komme over eder.

2 Eders Rigdom er raadnet, og eders Klæder ere blevne mølædte,

3 eders Guld og Sølv er 3 oprustet, og dets Rust skal være eder til Vidnesbyrd og fortære eders Kjød som en Ild; I have samlet Liggendefæ i de sidste Dage !

4 Se, den Løn, som I have unddraget Arbejderne, der mejede eders Marker, raaber, og Høstfolkenes Skrig ere komne ind for Herren Sebaots Øren.

5 I have levet overdaadig paa Jorden og i Vellevned, I have mæsket eders Hjærter paa Slagtedagen.

6 I have domfældt, I have myrdet den retfærdige; han sætter sig ikke op imod eder.

7 Saa værer da langmodige, Brødre, indtil Herrens Tilkomst. Se, Landmanden venter paa Jordens dyrebare Frugt, og bier langmodig paa den, indtil den faar tidlig og sildig Regn.

8 Værer ogsaa I langmodige, styrker eders Hjærter, thi Herrens Tilkomst er nær.

9 Sukker ikke mod hverandre, Brødre, for at I ikke skulle dømmes; se, Dommeren staar for Døren.

10 Brødre, tager Profeterne, som talede i Herrens Navn, til Forbillede paa at lide ondt og at være langmodige.

11 Se, vi prise dem salige, som have holdt ud; I have hørt om Jobs Udholdenhed og have set Udgangen, som Herren gav; thi Herren er naaderig og barmhjærtig.

12 Men fremfor alt, mine Brødre, sværger ikke, hverken ved Himlen eller ved Jorden eller nogen anden Ed; men eders Ja være Ja, og eders Nej Nej, for at I ikke skulle falde under Dom.

13 Lider nogen iblandt eder ondt, saa bede han; er en vel til Mode, synge han Lovsang.

14 Er en iblandt eder syg, saa kalde han Menighedens Ældste til sig, og de skulle salve ham med Olie og bede over ham i Herrens Navn.

15 Og Troens Bøn skal frelse den syge, og Herren skal oprejse ham, og hvis der er Synder, han har gjort, skal det tilgives ham.

16 Saa bekjender da eders Synder for hverandre, og beder for hverandre, for at I maa vorde helbredte; meget mægter en retfærdigs indtrængende Bøn.

17 Elias var et Menneske lige Kaar undergiven med os, og han bad en Bøn, at det ikke maatte regne, og det regnede ikke over Landet i tre Aar og seks Maaneder.

18 Og atter bad han, og - Himlen gav Regn, og Jorden bar sin Frugte.

19 Mine Brødre, dersom nogen iblandt eder farer vild fra Sandheden, og nogen omvender ham,

20 da skal han vide, at den, der omvender en Synder fra hans Vejs Vildfarelse, frelser hans Sjæl fra Døden og skjuler en Mangfoldighed af Synder.

Skat Rørdam NT

Jakob og hans Brev
1 2 3 4 5

Jakob og hans Brev