Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes-Evangeliet.

1ste Kapitel.

1 I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

2 Dette var i begyndelsen hos Gud.

3 Alle ting bleve til ved det, og uden det blev ikke én Ting til, som er bleven til.

4 I det var Liv, og Livet var Menneskenes Lys.

5 Og Lyset skinner i Mørket, og Mørket greb det ikke.

6 Der kom et Menneske, udsendt fra Gud, hans Navn var Johannes.

7 Han kom til Vidnesbyrd, for at vidne om Lyset, for at alle skulde tro ved ham.

8 Det var ikke ham, der var Lyset, men han skulde vidne om Lyset.

9 Det sande Lys var, som oplyser ethvert Menneske, der kommer til Verdens.

10 I Verden var han, og Verden blev til ved ham, og Verden kjendte ham ikke.

11 Til sit eget kom han, og hans egne toge ikke imod ham.

12 Men saa mange som modtoge ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro paa hans Navn,

13 hvilke bleve fødte, ikke udaf Blod, ej heller udaf Kjøds Vilje, ej heller udaf Mands Vilje, men udaf Gud.

14 Og Ordet blev Kjød og tog Bo iblandt os, og vi skuede hans Herlighed, en Herlighed som en enbaaren Søns fra sin Fader, fuld af Naade og Sandhed.

15 Johannes vidner om ham og raaber og siger: dette var ham, om hvem jeg sagde: han, som kommer efter mig, er kommen foran mig, fordi han var før end jeg.

16 Thi af hans Fylde have alle vi faaet, og det Naade over Naade.

17 Thi Loven blev given ved Moses; Naaden og Sandheden kom ved Jesus Kristus.

18 Gud har ingen nogensinde set; Gud enbaaren, som er i Faderens Skjød, han har forklaret ham.

19 Og dette er Johannes's Vidnesbyrd, den Gang Jøderne afsendte fra Jerusalem Præster og Leviter, for at de skulde spørge ham: hvem er du?

20 Og han bekjendte og negtede ikke, og han bekjendte: jeg er ikke Kristus.

21 Og de spurgte ham: hvad da? er du Elias? og han siger: det er jeg ikke. Er du Profeten? og han svarede nej.

22 Saa sagde de til ham: hvem er du? for at vi kunne give Svar til dem, som sendte os; hvad siger du om dig selv?

23 Han sagde: jeg er »en Røst af en, som raaber i Ørken: jævner Herrens Vej!« som Profeten Esajas har sagt.

24 Og de afsendte hørte til Farisæerne.

25 Og de spurgte ham og sagde til ham: hvi døber du da, naar du ikke er Kristus, ej heller Elias, ej heller Profeten?

26 Johannes svarede dem og sagde: jeg døber med Vand; midt iblandt eder staar en, som I ikke kjende,

27 han som kommer efter mig, hvis Skotvinge jeg ikke er værdig til at løse .

28 Dette skete i Betania paa hin Side Jordan, hvor Johannes døbte.

29 Den næste Dag ser han Jesus komme til sig og siger: se, det er Guds-Lammet, som bærer Verdens Synd .

30 Dette er ham, om hvem jeg sagde: efter mig kommer en Mand, som er kommen foran mig, fordi han var før end jeg.

31 Og jeg kjendte ham ikke; men for at han skulde blive aabenbar for Israel, derfor er jeg kommen og døber med Vand.

32 Og Johannes vidnede og sagde: jeg har skuet Aanden fare ned som en Due fra Himlen, og den blev over ham.

33 Og jeg kjendte ham ikke, men han, som sendte mig for at døbe med Vand, han sagde til mig: den, som du ser Aanden fare ned over og blive over, han er den, som døber med den Hellig-Aand.

34 Og jeg har set det og vidnet, at han er Guds Søn.

35 Den næste Dag stod Johannes der atter og to af hans Disciple;

36 og idet han saa paa Jesus, som kom vandrende, siger han: se, det er Guds-Lammet.

37 Og de to Disciple hørte ham tale, og de fulgte Jesus.

38 Men Jesus vendte sig om, og da han saa dem følge, siger han til dem: hvad søge I? Og de sagde til ham: Rabbi (hvilket udlagt betyder: Lærer), hvor opholder du dig?

39 Han siger til dem: kommer, saa skulle I se det. Saa kom de og saa, hvor han opholdt sig, og de bleve hos ham den Dag; det var ved den tiende Time.

40 Andreas, Simon Peders Broder, var en af de to, som havde hørt det af Johannes og fulgt ham.

41 Denne finder først sin egen Broder Simon og siger til ham: vi have fundet Messias (det er udlagt: Kristus).

42 Og han førte ham til Jesus. Jesus saa paa ham og sagde: du er Simon Johannes's Søn ; du skal kaldes Kefas (det er udlagt: Petros).

43 Den næste Dag havde Jesus i Sinde at gaa bort til Galilæa; og han finder Filip og siger til ham: følg mig.

44 Men Filip var fra Betsajda, Andreas's og Peders By.

45 Filip finder Natanael og siger til ham : den, som Moses i Loven og som Profeterne have skrevet om, ham have vi fundet, Jesus Josefs Søn, ham fra Nasaret.

46 Og Natanael sagde til ham: kan noget godt være fra Nasaret? Filip siger til ham: kom og se!

47 Jesus saa Natanael komme til sig og siger om ham: se, det er sandelig en Israelit, i hvem der ikke er Svig .

48 Natanael siger til ham: hvor kjender du mig fra? Jesus svarede og sagde til ham: førend Filip kaldte paa dig, saa jeg dig, medens du var under Figentræet .

49 Natanael svarede ham: Rabbi, du er Guds Søn, du er Israels Konges!

50 Jesus svarede og sagde til ham: tror du, fordi jeg sagde dig, .at jeg saa dig under Figentræet? du skal se større Ting end disse.

51 Og han siger til ham: sandelig, sandelig siger jeg eder, I skulle se Himlen aaben og Guds Engle fare op og fare ned over Menneskesønnen .

Skat Rørdam NT

Johannes

Johannes og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21