Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes-Evangeliet.

10de Kapitel.

1 Sandelig, sandelig siger jeg eder, den som ikke gaar gjennem 1 Døren ind i Faarefolden, men stiger over andensteds, han er en Tyv og en Røver;

2 men den, som gaar ind igjennem Døren, er Hyrde for Faarene.

3 For ham lukker Dørvogteren op, og Faarene høre hans Røst, og han kalder ad sine egne Faar ved Navn og fører dem ud.

4 Naar han har lukket alle sine egne ud gaar han foran dem, og Faarene følge ham, fordi de kjende hans Røst .

5 Men en fremmed ville de ikke følge, men de ville fly fra ham, fordi de ikke kjende de fremmedes Røst.

6 Denne Billedtale sagde Jesus til dem; men de forstode ikke, hvad det skulde sige, som han talede til dem.

7 Jesus sagde da atter til dem : sandelig, sandelig siger jeg eder, jeg er Faarenes Dør.

8 Alle de, som kom før mig, ere Tyve og Røvere ; dog, Faarene hørte dem ikke.

9 Jeg er Døren; dersom nogen gaar ind gjennem mig, skal han frelses, og han skal gaa ind og gaa ud og finde Føde.

10 Tyven kommer ikke uden for at stjæle og slagte og ødelægge; jeg er kommen, for at de skulle have Liv, og have det i Overflod.

11 Jeg er den gode Hyrde ; den gode Hyrde sætter sit Liv til for Faarene.

12 Den som er Lejesvend og ikke Hyrde, hvem Faarene ikke høre til, ser Ulvens komme og forlader Faarene og flyer, og Ulven røver og adspreder dem ;

13 thi han er Lejesvend og bryder sig ikke om Faarene.

14 Jeg er den gode Hyrde, og jeg kjender mine, og mine kjende mig,

15 ligesom Faderen kjender mig, og jeg kjender Faderen; og jeg sætter mit Liv til for Faarene.

16 Jeg har ogsaa andre Faar, som ikke ere af denne Fold; ogsaa dem maa jeg føre, og de skulle høre min Røst, og der skal vorde én Hjord, én Hyrde i.

17 Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg sætter mit Liv til for at tage det igjen.

18 Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv; jeg har Magt til at sætte det til, og jeg har Magt til at tage det igjen; denne Befaling modtog jeg af min Fader.

19 Der opkom nu atter Splid iblandt Jøderne for disse Ords Skyld.

20 Og mange af dem sagde: han har en Uaand og er afsindig; hvi høre I paa ham ?

21 Andre sagde : disse Ord er ikke af en besat; skulde en Uaand kunne oplade blindes Øjne?

22 Nu kom Tempelvielses-Festen i Jerusalem; det var Vinter.

23 Og Jesus vandrede om i Helligdommen i Salomons Buegang.

24 Saa omringede Jøderne ham og sagde til ham: hvor længe vil du holde vor Sjæl i Uvished? Er du Kristus, da sig os det rent ud.

25 Jesus svarede dem : jeg har sagt eder det, og I tro det ikke; de Gjerninger, som jeg gjør i min Faders Navn, de vidne om mig.

26 Men I tro ikke, fordi I ikke ere af mine Faar.

27 Mine Faar høre min Røst, og jeg kjender dem , og de følge mig,

28 og jeg giver dem evigt Liv, og de skulle aldrig i Evighed fortabes, og ingen skal rive dem ud af min Haand.

29 Min Fader, som har givet mig dem, er større end alle, og ingen kan rive noget ud af min Faders Haand .

30 Jeg og Faderen vi ere ét.

31 Jøderne toge atter Stene op for at stene ham.

32 Jesus svarede dem: mange gode Gjerninger har jeg vist eder fra min Fader; hvilken af de Gjerninger stene mig for?

33 Jøderne svarede ham: det er ikke for en god Gjerning, vi stene dig, men for Gudsbespottelse, og fordi du, som er et Menneske, gjør dig selv til Gud.

34 Jesus svarede dem: staar der ikke skrevet i eders Lovs: »Jeg sagde: I ere Guder!«

35 Naar den har kaldt dem Guder, til hvem Guds Ord kom — og Skriften kan ikke rygges -,

36 sige da I til ham, som Faderen har helligets og udsendt til Verden: du bespotter! fordi jeg sagde: jeg er Guds Søn!

37 Hvis jeg ikke gjør min Faders Gjerninger, saa tror mig ikke.

38 Men hvis jeg gjør dem, saa tror Gjerningerne, om I end ikke tro mig, for at I maa faa at vide og erkjende , at Faderen er i mig, og jeg i Faderen.

39 Saa søgte de atter at gribe ham; og han undkom af deres Haand.

40 Og han drog atter bort hinsides Jordan, til det Sted, hvor Johannes i Førstningen havde været og døbt, og han opholdt sig der.

41 Og mange kom til ham, og de sagde: Johannes gjorde vel intet Tegn, men alt, hvad Johannes sagde om ham, var sandt.

42 Og mange kom der til Tro paa ham.

Skat Rørdam NT

Johannes

Johannes og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21