Bibeloversættelse

Skat Rørdam

Johannes-Evangeliet.

13de Kapitel.

1 Men før Paaskehøjtiden, da Jesus vidste, at hans Time var kommen, til at han skulde gaa bort fra denne Verden til Faderen, førte han den Kjærlighed til Ende, hvormed han havde elsket sine egne, som vare i Verden.

2 Og medens der holdtes Aftensmaaltid, da Djævelen allerede havde indskudt Judas Iskarjot, Simons Søn, i Hjærtet, at han skulde forraade ham,

3 saa rejser Jesus, som vidste, at Faderen havde givet ham alle Ting i Hænde, og at han var udgangen fra Gud og gik bort til Gud,

4 sig op fra Maaltidet og lægger sine Overklæder af, og han tog et Linklæde og bandt det om sig.

5 Dernæst kom han Vand i Vaskekummen og begyndte at to Disciplenes Fødder og at tørre dem af med Linklædet, som han var ombunden med.

6 Saa kommer han til Simon Peder. Denne siger til ham: Herre, toer du mine Fødder?

7 Jesus svarede og sagde til ham: hvad jeg gjør, ved du ikke nu, men du skal forstaa det siden efter.

8 Peder siger til ham: aldrig i Evighed skal du to mine Fødder. Jesus svarede ham: dersom jeg ikke toer dig, har du ikke Del med mig.

9 Simon Peder siger til ham : Herre, saa ikke mine Fødder alene, men ogsaa Hænderne og Hovedet.

10 Jesus siger til ham: den som er badet, har ikke behov at to andet end sine Fødder, men er ren over det hele; og I ere rene, dog ikke alle.

11 Thi han kjendte den, som forraadte ham; derfor sagde han: ikke alle ere I rene.

12 Da han nu havde toet deres Fødder og taget sine Klæder og atter sat sig, sagde han til dem: forstaa I, hvad jeg har gjort ved eder?

13 I kalde mig Lærer og Herre, og I sige det med Rette, thi det er jeg.

14 Naar da jeg, Herren og Læreren, har toet eders Fødder, ere ogsaa I skyldige at to hverandres Fødder

.

15 Thi det var et Forbillede, jeg gav eder, for at ogsaa I skulle gjøre, ligesom jeg har gjort ved eder.

16 Sandelig, sandelig siger jeg eder, en Tjener er ikke større end hans Herre, ej heller en Udsending større end den, som sendte ham .

17 Naar I vide dette, salige ere I, om I gjøre det.

18 Det er ikke om eder alle, jeg siger det; jeg ved, hvem jeg har udvalgt; men det er, for at Skriften skulde opfyldes: »Han, som spiser mit Brød, har løftet sin Hæl imod mig« .

19 Fra nu af siger jeg eder det, førend det sker, for at I, naar det er sket, skulle tro, at jeg er det, jeg er.

20 Sandelig, sandelig siger jeg eder, hvo som modtager, hvem jeg sender, modtager mig, og hvo som modtager mig, modtager ham, som sendte mig .

21 Da Jesus havde sagt dette, rystedes han i Aanden, og han vidnede og sagde: sandelig, sandelig siger jeg eder, en. af eder vil forraade mig.

22 Disciplene saa nu paa hverandre, tvivlraadige om, hvem det var, han talede om.

23 Der var en af hans Disciple, som laa op til Jesu Skjød, han som Jesus elskede;

24 til ham nikker da Simon Peder og siger til ham: sig, hvem det er, han taler om.

25 Og saadan som han laa op til Jesu Bryst, siger han til ham: Herre, hvem er det?

26 Jesus svarer: det er ham, hvem jeg giver det Stykke, som jeg nu dypper. Saa tager han Stykket, dypper det og giver det til Judas, Simon Iskarjots Søn.

27 Og efter at han havde faaet det Stykke, da for Satan ind i ham. Jesus siger da til ham: hvad du gjør, gjør det snart.

28 Men ingen af dem, som sad til Bords, forstod, i hvad Øjemed han sagde dette til ham.

29 Nogle mente nemlig, fordi Judas havde Kassen, at Jesus sagde til ham: kjøb, hvad vi have behov til Højtiden, eller at han skulde give noget til de fattige.

30 Da nu han havde taget Stykket, gik han strags ud; men det var Nat.

31 Da han saa var gaaet ud, siger Jesus: nu er Menneskesønnen bleven herliggjort, og Gud er herliggjort i ham'.

32 Er Gud herliggjort i ham, skal ogsaa Gud herliggjøre ham i sig, og snart skal han herliggjøre ham.

33 Børnlille, endnu en liden Stund er jeg hos eder. I skulle lede efter mig, og ligesom jeg sagde til Jøderne : »hvor jeg gaar hen, kunne I ikke komme«, siger jeg nu ogsaa til eder.

34 En ny Befaling giver jeg eder, at I skulle elske hverandre, ligesom jeg har elsket eder, for at ogsaa I skulle elske hverandre.

35 Derpaa skulle alle kjende, at I ere Disciple af mig, dersom I have Kjærlighed indbyrdes.

36 Simon Peder siger til ham: Herre, hvor gaar du hen? Jesus svarede: hvor jeg gaar hen, mægter du ikke at følge mig nu, men senere skal du følges.

37 Peder siger til ham: Herre, hvorfor mægter jeg ikke at følge dig nu? mit Liv vil jeg sætte til for dig.

38 Jesus svarer: dit Liv vil du sætte til for mig! Sandelig, sandelig siger jeg dig, Hanen skal ikke gale, inden du har fornægtet mig tre Gange .

Skat Rørdam NT

Johannes

Johannes og hans evangelium

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21